Wzór na szy­deł­ko­wy ko­szy­czek wiel­ka­noc­ny z pły­tą CD

Nawet je­śli do Wielkanocy zo­sta­ło już nie­wie­le cza­su, na pew­no zdą­żysz jesz­cze zro­bić na szy­deł­ku ten pro­sty koszyczek.

This sli­de­show re­qu­ires JavaScript.

Potrzebne Ci bę­dą jedynie:

  • szy­deł­ko
  • włócz­ka
  • pły­ta CD

Przeciągnij nit­kę przez otwór w pły­cie CD i za­wiąż nit­kę tak jak po­ka­za­ne na zdję­ciu. Wsuń pod nit­kę szy­deł­ko i…

…i na­bierz oczko.

Nabierz na szy­deł­ko oczko, prze­cią­ga­jąc nit­kę prze otwór w pły­cie i…

…prze­rób półsłupek.

I znów na­bierz oczko przez otwór w pły­cie CD i prze­rób pół­słu­pek. Itd aż do ob­ro­bie­nia ca­łej pły­ty naokoło.

Teraz prze­ra­biaj na­oko­ło pół­słup­ka­mi, aż uzy­skasz po­żą­da­ną głę­bo­kość wiel­ka­noc­ne­go ko­szycz­ka. Zakończ ro­bie­nie ścia­nek ko­szycz­ka 1 oczkiem ści­słym. Nie ob­ci­naj nitki!

Teraz zrób łań­cu­szek na dłu­gość pla­no­wa­ne­go pa­łą­ka i umo­cuj go jed­nym oczkiem ści­słym po prze­ciw­le­głej stro­nie ko­szycz­ka, pa­mię­ta­jąc że nie mo­że to być do­kład­nie na prze­ciw­ko, bo pa­łąk też ma swo­ją sze­ro­kość. Przerób ty­le rzę­dów płó­słup­ka­mi, jak sze­ro­ki ma być uchwyt, koń­cząc każ­dy rzą­dek 1 oczkiem sci­słym na brze­gu ko­szy­ka (w mo­im ko­szy­ku pa­łąk ma sze­ro­kość 5 rzędów).

Zakończ ro­bót­kę i ukryj do­kład­nie ko­niec nitki.

Mój ko­szy­czek skła­da się z dwu­ko­lo­ro­wych pa­sków, ale rów­nie do­brze mo­żesz zro­bić go w jed­nym ko­lo­rze, lub zro­bić wię­cej or­na­men­tów. Jeśli chcesz, mo­żesz go ozdo­bić szy­deł­ko­wym mo­tyl­kiem na ste­la­żu z za­wle­czek od pu­szek lub zwy­kłym szy­deł­ko­wym mo­tyl­kiem.

Leave a Reply