Przepis na droż­dżo­we pa­lusz­ki kminkowe

Wyśmienite do barsz­czu lub in­nych 'czy­stych’ zup.

Składniki:

  • 2 szkl. mąki
  • 1/2 ły­żecz­ki soli
  • 15 dkg margaryny
  • oko­ło pół szklan­ki wo­dy (nie da­wać ca­łej od razu)
  • 2 ły­żecz­ki kminku
  • 2 dkg drożdży
  • 1 ły­żecz­ka cukru
  • jaj­ko do smarowania
  • sól gru­bo­ziar­ni­sta do posypania

Drożdże mie­sza­my z cu­krem, po­ło­wą wo­dy i łyż­ką ma­ki. Odstawiamy w cie­płe miej­sce, że­by roz­czyn ru­szył. W tym cza­sie roz­pusz­cza­my mar­ga­ry­nę i zo­sta­wia­my do prze­stu­dze­nia. Do nie­co wy­ro­śnię­te­go roz­czy­nu do­da­je­my resz­tę mą­ki i nie­co wo­dy. Wyrabiamy rę­ką i pod ko­niec do­da­je­my ca­łą roz­pusz­czo­ną mar­ga­ry­nę. Wody da­je­my ty­le, by cia­sto mia­ło dość zbi­tą kon­sy­sten­cję, po­dob­ną cia­stu na kluski.

Ciasto roz­wał­ko­wu­je­my na gru­bość ok 1 cm i kro­imy w wą­skie pa­secz­ki. Paseczki sma­ru­je­my roz­beł­ta­nym jaj­kiem i po­sy­pu­je­my so­lą i kmin­kiem. Jeśli kto nie lu­bi chru­pać zia­re­nek kmin­ku (na­praw­dę są ta­cy), mo­że smak kmin­ko­wy uzy­skać za­pa­rza­jąc go wrząt­kiem, a na­stęp­nie te­go na­pa­ru (po wy­stu­dze­niu) użyć do wy­ra­bia­nia ciasta.

Drożdżowe pa­lusz­ki kmin­ko­we pie­cze­my w tem­pe­ra­tu­rze 200°C aż na­bio­rą złotawo-brązowego koloru.

Leave a Reply