Thermomix – prze­pis na sok zio­ło­wy

Jest maj. Miesiąc świe­żej po­krzy­wy – krwio­twór­cze­go zio­ła, któ­re po­win­na pić każ­da ko­bie­ta. Również i pie­trusz­ka wpły­wa ko­rzyst­nie na na­sze zdro­wie i sa­mo­po­czu­cie. Masz ner­wo­we­go mę­ża? Zastąp pie­trusz­kę me­li­są! On nie po­czu­je na­wet co pi­je!

Składniki:

  • ma­ły pę­czek na­tki pie­trusz­ki (me­li­sy, mię­ty lub po­krzy­wy),
  • 50 g cu­kru,
  • 1 ob­ra­na cy­try­na,
  • 1/2 l nie­ga­zo­wa­nej wo­dy mi­ne­ral­nej

Wszystkie skład­ni­ki wrzu­cić do TM i mik­so­wać 30 sek. (obr. poz. 10).

Dodaj komentarz

Zamknij menu
%d bloggers like this: