Sekcja stro­ny głównej

To jest przy­kład sek­cji stro­ny głów­nej. Sekcja ta mo­że być na do­wol­nej stro­nie oprócz stro­ny głów­nej, włą­cza­jąc to stro­nę pre­zen­tu­ją­cą ostat­nie wpisy.