Ozdoby Bożonarodzeniowe – szy­deł­ko­wy aniołek

Szydełkowy anio­łek – pra­ca j0lat wy­róż­nio­na w kon­kur­sie na bo­żo­na­ro­dze­nio­we aniołki.

Szydełkowy anio­łek Szydełkowy anio­łek Szydełkowy aniołek
W in­ter­ne­cie aż roi się od szy­deł­ko­wych anioł­ków. Są ślicz­ne, a na pew­no bar­dzo pracochłonne…o czym mia­łam oka­zję prze­ko­nać się oso­bi­ście. Wpadłam więc na po­mysł mniej­sze­go i ła­twiej­sze­go anioł­ka. Jest to mój projekt.Ma oko­ło 7 cm wzro­stu i cho­ciaż nie jest ta­ki do­stoj­ny jak in­ne, to z pew­no­ścią ucie­szy swym wi­do­kiem i bę­dzie in­te­re­su­ją­cą świą­tecz­ną ozdo­bą lub upo­min­kiem dla zna­jo­mych. (wię­cej…)

Czytaj dalej Ozdoby Bożonarodzeniowe – szy­deł­ko­wy aniołek

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania