Przepis na chleb pszenno-żytni ze słonecznikiem

Wielu za­sta­na­wia się po co w dzi­siej­szych cza­sach piec w do­mu sa­me­mu chleb, sko­ro wy­star­czy udać się do po­bli­skie­go skle­pu i bez pro­ble­mu go ku­pić. Na upie­cze­nie chle­ba w do­mu trze­ba po­świę­cić spo­ro cza­su i wy­sił­ku, ale uwa­żam że efekt jest te­go wart. Piekąc chleb w do­mu do­sta­je­my pach­ną­cy i cie­plut­ki bo­che­nek kie­dy tyl­ko chce­my nie mar­twiąc się o go­dzi­ny do­staw z pie­kar­ni. Dodajemy ta­kie do­dat­ki ja­ki nam naj­bar­dziej sma­ku­ją (nie tyl­ko sło­necz­nik, ale i zia­ren­ka dy­ni, sie­mie­nia lnia­ne­go, se­za­mu, zio­ła, otrę­by, orze­chy lub ro­dzyn­ki). (wię­cej…)

Czytaj dalej Przepis na chleb pszenno-żytni ze słonecznikiem

Przepis na sma­lec do chleba

Smalec, zwa­ny też ina­czej skwar­ki nie jest mo­że szcze­gól­nie zdro­wą po­tra­wą (jest to w koń­cu sam tłuszcz), ale jest z pew­no­ścią bar­dzo smacz­ny zwłasz­cza na świe­żym chle­bie. Zresztą spo­ży­wa­ny w roz­sąd­nych ilo­ściach, bę­dzie po pro­stu cie­ka­wym uroz­ma­ice­niem die­ty. (wię­cej…)

Czytaj dalej Przepis na sma­lec do chleba

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania