Maski kar­na­wa­ło­we do wydrukowania

Co ro­bić, gdy w ostat­niej chwi­li do­wia­du­jesz się o za­ba­wie kar­na­wa­ło­wej, o ba­lu prze­bie­rań­ców. Nie za­wsze jest czas sa­me­mu wy­ko­nać ma­ski kar­na­wa­ło­we. Czasem wy­god­nie jest sko­rzy­stać z go­to­wych wzo­rów masek.

(wię­cej…)

Czytaj dalej Maski kar­na­wa­ło­we do wydrukowania

Panny z włócz­ki – ma­łe la­le do zabawy

„Pomarańcze za­raz się zja­dło, a ze skó­rek po­ma­rań­czo­wych Lodzia zro­bi­ła ślicz­ne łó­decz­ki z ża­giel­ka­mi. Tosi koł­der­ka to by­ło mo­rze, któ­re cza­sa­mi bar­dzo moc­no fa­lo­wa­ło. Ja by­łem ka­pi­ta­nem, a gu­ma mysz­ka majt­kiem i Jacek nas wo­ził w da­le­kie, cie­płe kra­je, na bez­lud­ną wy­spę z Tosinego jaś­ka. […]Ale guma-myszka by­ła nic nie­war­ta na majt­ka, bo gru­ba i nie umia­ła wspi­nać się na masz­ty, i jak tyl­ko mo­rze tro­chę się za­ko­ły­sa­ło, to za­raz chlup! Do wo­dy. Więc Lodzia wzię­ła włócz­kę i po­ro­bi­ła strasz­nie śmiesz­ne pan­ny z włócz­ki, co mia­ły po­wią­za­ne rącz­ki i nóż­ki i na­stro­szo­ne spód­nicz­ki. I za­raz za­czę­ło ich być wszę­dzie peł­no. Pchały się do łó­de­czek, prze­chy­la­ły je, wdra­py­wa­ły się na masz­ty, pisz­cza­ły, spa­da­ły do wo­dy, to­pi­ły się i Jacek mu­siał je ra­to­wać. Wreszcie do­je­cha­ły do bez­lud­nej wy­spy i tam z Murzynkami urzą­dzi­ły bal.” (wię­cej…)

Czytaj dalej Panny z włócz­ki – ma­łe la­le do zabawy

Jak zro­bić sta­tek pi­rac­ki z tek­tu­ro­wych opa­ko­wań po jajkach

Czasem ma się ocho­tę, by rzu­cić to wszyst­ko i po­pły­nąć gdzieś da­le­ko, od­wie­dzić nie­zna­ne mo­rza i prze­żyć fan­ta­stycz­nie przy­go­dy. Nic prost­sze­go! Zaproponuj swo­je­mu dziec­ku wy­ko­na­nie pa­pie­ro­we­go stat­ku i po­płyń­cie ra­zem z pi­ra­ta­mi gdzieś po­za horyzont 🙂

(wię­cej…)

Czytaj dalej Jak zro­bić sta­tek pi­rac­ki z tek­tu­ro­wych opa­ko­wań po jajkach

Adwentowe lam­pio­ny Roratnie

Chcę się po­dzie­lić kil­ko­ma po­my­sła­mi na ad­wen­to­wy lam­pion ro­rat­ni. Opisane lam­pio­ny róż­nią się mię­dzy so­bą wy­glą­dem, na­kła­dem pra­cy i cza­sem po­trzeb­ny­mi do ich zro­bie­nia oraz trwa­ło­ścią, ale każ­dy z nich mo­że stać się in­spi­ra­cją do stwo­rze­nia wła­sne­go nie­po­wta­rzal­ne­go lam­pio­nu. (wię­cej…)

Czytaj dalej Adwentowe lam­pio­ny Roratnie

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania