Ozdoby cho­in­ko­we – wzór na szy­deł­ko­we pła­skie Mikołaje

Małe Mikołajowe głów­ki zro­bio­ne na szy­deł­ku, bę­dą mi­łą de­ko­ra­cją bo­żo­na­ro­dze­nio­wej cho­in­ki. Ich za­le­tą jest to, że ro­bi się je bły­ska­wicz­nie. W cią­gu wie­czo­ra je­steś w sta­nie stwo­rzyć ca­ła ar­mię Mikołajów 😉

(wię­cej…)

Czytaj dalej Ozdoby cho­in­ko­we – wzór na szy­deł­ko­we pła­skie Mikołaje

Ozdoby świą­tecz­ne – ma­sa sol­na zdo­bio­na tech­ni­ką decoupage

Masa sol­na ma wie­lu fa­nów. Podobnie i de­co­upa­ge. Można po­łą­czyć obie pa­sje w jed­nej pra­cy. Taką moż­li­wość da­ją cho­in­ko­we ozdo­by z ma­sy sol­nej de­ko­ro­wa­ne świą­tecz­ny­mi serwetkami.

(wię­cej…)

Czytaj dalej Ozdoby świą­tecz­ne – ma­sa sol­na zdo­bio­na tech­ni­ką decoupage

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania