Ozdoby wiel­ka­noc­ne – ma­sa solna

Przed Wielkanocą war­to po­ku­sić się o przy­go­to­wa­ne kil­ku świą­tecz­nych ozdób. Pamiętajmy jed­nak, że pi­san­ki to nie je­dy­ny atry­but zwią­za­ny z wiel­ka­noc­nym świę­to­wa­niem. W ko­szycz­ku ze świę­con­ką nie po­win­no za­brak­nąć ba­ran­ka, kur­czacz­ków czy za­jącz­ków, któ­re cho­ciaż są z na­mi na świą­tecz­nych sto­łach do­pie­ro od po­cząt­ku XX wie­ku, to jed­nak chy­ba na sta­łe za­go­ści­ły w wiel­ka­noc­nym ko­szy­ku z jaj­ka­mi. Do ich przy­go­to­wa­nia moż­na użyć wdzięcz­ne­go two­rzy­wa ja­kim jest ma­sa sol­na. (wię­cej…)

Czytaj dalej Ozdoby wiel­ka­noc­ne – ma­sa solna

Ozdoby Wielkanocne – szy­deł­ko­we ser­wet­ki, pi­san­ki, ko­ron­ki na­gro­dzo­ne w kon­kur­sie Kury Domowej

Prace Pań z „Klubu ro­bó­tek ręcz­nych” w Bieniowie na­gro­dzo­ne w Wielkanocnym Konkursie Szydełkowym książ­ką Edie Eckman „Bordiury szy­deł­ko­we nie tyl­ko ko­ron­ko­we”. Gratulujemy!

(wię­cej…)

Czytaj dalej Ozdoby Wielkanocne – szy­deł­ko­we ser­wet­ki, pi­san­ki, ko­ron­ki na­gro­dzo­ne w kon­kur­sie Kury Domowej

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania