Robótki szy­deł­ko­we – wzo­ry na za­baw­ki pa­lusz­ko­we ko­nik i smok

Konik i smok to baj­ko­we po­sta­cie lu­bia­ne przez dzie­ci i czę­sto wy­stę­pu­ją­ce w baj­kach. Wykonane na szy­deł­ku, bę­dą sym­pa­tycz­ną za­baw­ką ła­twą do za­bra­nia ze so­bą do le­ka­rza, na wa­ka­cje czy na spacer.

(wię­cej…)

Czytaj dalej Robótki szy­deł­ko­we – wzo­ry na za­baw­ki pa­lusz­ko­we ko­nik i smok

Wzór na szy­deł­ko­we kur­ki miniaturki

Małe ko­lo­ro­we kur­ki ro­bi się bły­ska­wicz­nie, bo są ma­lut­kie i nie­skom­pli­ko­wa­ne w wy­ko­na­niu. Moje dziec­ko stwier­dzi­ło, że naj­le­piej na­da­ją się do za­ba­wy na pa­lusz­kach, ale mo­żesz je też po­wie­sić ja­ko wiel­ka­noc­ną de­ko­ra­cję na ga­łąz­kach lub na­ło­żyć na dłu­go­pis. A mo­że masz jesz­cze in­ny pomysł?

(wię­cej…)

Czytaj dalej Wzór na szy­deł­ko­we kur­ki miniaturki

Makramy splo­ty i węzły

Makrama – sztu­ka two­rze­nia wę­złów jed­nym ko­ja­rzy się z wi­szą­cy­mi kwiet­ni­ka­mi, ja­kie kró­lo­wa­ły w szko­le na za­ję­ciach prak­tycz­no – tech­nicz­nych, in­nym z ko­lo­ro­wy­mi bran­so­let­ka­mi przy­jaź­ni z mu­li­ny. Powiedzmy so­bie jed­nak, że kwiet­ni­ki i bran­so­let­ki to nie wszyst­ko. (wię­cej…)

Czytaj dalej Makramy splo­ty i węzły

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania