Robótki szy­deł­ko­we – wzo­ry na za­baw­ki pa­lusz­ko­we ry­cerz i królewna

Małe, szy­deł­ko­we za­baw­ki na­kła­da­ne na pa­lec mo­gą być do­sko­na­łym spo­so­bem na cie­ka­we po­wie­dze­nie dziec­ku baj­ki, czy wier­szy­ka. Zachęcone przez opie­ku­na dziec­ko na pew­no sa­mo też ze­chce wy­my­slić wie­le cie­ka­wych przy­gód dziel­ne­go ry­ce­rza lub pięk­nej królewny.

(wię­cej…)

Czytaj dalej Robótki szy­deł­ko­we – wzo­ry na za­baw­ki pa­lusz­ko­we ry­cerz i królewna

Wzór na szy­deł­ko­we­go mo­tyl­ka na ste­la­żu z otwie­ra­czy od pu­szek po napojach

Szydełkowe motylki ładnie ożywią dziewczęcą kamizelkę lub kapelusik. Można nimi ozdobić spinki do włosów, frotki lub wiosenne i letnie torebki. Zobacz krok po kroku jak prosto go zrobić :-)

Czytaj dalej Wzór na szy­deł­ko­we­go mo­tyl­ka na ste­la­żu z otwie­ra­czy od pu­szek po napojach

Ozdoby Wielkanocne – szy­deł­ko­we za­jącz­ki na­gro­dzo­ne w kon­kur­sie Kury Domowej

Prace Jagody Koteckiej na­gro­dzo­ne w Wielkanocnym Konkursie Szydełkowym książ­ką Edie Eckman „Bordiury szy­deł­ko­we nie tyl­ko ko­ron­ko­we”. Gratulujemy! (wię­cej…)

Czytaj dalej Ozdoby Wielkanocne – szy­deł­ko­we za­jącz­ki na­gro­dzo­ne w kon­kur­sie Kury Domowej

Robótki szy­deł­ko­we – wzo­ry na za­kład­ki do książek

Szydełkowe za­kład­ki do ksią­żek to mi­ły upo­mi­nek dla naj­bliż­szych np. na dzień mat­ki. Taki uro­czy pre­zent spra­wi na pew­no wie­le ra­do­ści. Każdy za­bie­rze się za czy­ta­nie ma­jąc ta­ką za­kład­kę 😉 (wię­cej…)

Czytaj dalej Robótki szy­deł­ko­we – wzo­ry na za­kład­ki do książek

Wzór na kol­czy­ki Frywolitkowe

Kolczyki fry­wo­lit­ko­we nie są trud­ne do zro­bie­nia. Dodatkowo ten wzór ro­bi się bar­dzo szyb­ko. Jedno po­po­łu­dnie i moż­na już je za­kła­dać. Nawet oso­ba jesz­cze nie­zbyt wpraw­na we wła­da­niu czó­łen­kiem po­ra­dzi so­bie z ich wykonaniem.

(wię­cej…)

Czytaj dalej Wzór na kol­czy­ki Frywolitkowe

Robótki szy­deł­ko­we – wzór na serduszko

Proponuję wy­ko­na­nie na szy­deł­ku ma­łe­go ser­dusz­ka. Taki dro­biazg mo­że być mi­łym pre­zen­tem dla bli­skiej oso­by nie tyl­ko na wa­len­tyn­ki. Szydełkowe ser­ca mo­gą też zna­leźć swo­je miej­sce na na­szych cho­in­kach. (wię­cej…)

Czytaj dalej Robótki szy­deł­ko­we – wzór na serduszko

Wzór na szy­deł­ko­we­go aniołka

Bielutkie anioł­ki mo­żesz po­wie­sić na cho­in­ce lub po­sta­wić w stro­iku. Możesz zro­bić ty­le anioł­ków ile osób bę­dzie sie­dzieć przy wi­gi­lij­nym sto­le (plus je­den dla nie­spo­dzie­wa­ne­go go­ścia) i po­sta­wić przed każ­dym na­kry­ciem. Możesz ude­ko­ro­wać anioł­ka­mi też ży­ran­dol w po­ko­ju, drzwi do po­ko­ju, po­wie­sić w oknie czy po­sta­wić na pa­ra­pe­cie. (wię­cej…)

Czytaj dalej Wzór na szy­deł­ko­we­go aniołka

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania