Robótki szy­deł­ko­we – wzo­ry na za­baw­ki pa­lusz­ko­we ry­cerz i kró­lew­na

Małe, szy­deł­ko­we za­baw­ki na­kła­da­ne na pa­lec mo­gą być do­sko­na­łym spo­so­bem na cie­ka­we po­wie­dze­nie dziec­ku baj­ki, czy wier­szy­ka. Zachęcone przez opie­ku­na dziec­ko na pew­no sa­mo też ze­chce wy­my­slić wie­le cie­ka­wych przy­gód dziel­ne­go ry­ce­rza lub pięk­nej kró­lew­ny.

(wię­cej…)

Czytaj dalej

Wzór na szy­deł­ko­we­go anioł­ka

Bielutkie anioł­ki mo­żesz po­wie­sić na cho­in­ce lub po­sta­wić w stro­iku. Możesz zro­bić ty­le anioł­ków ile osób bę­dzie sie­dzieć przy wi­gi­lij­nym sto­le (plus je­den dla nie­spo­dzie­wa­ne­go go­ścia) i po­sta­wić przed każ­dym na­kry­ciem. Możesz ude­ko­ro­wać anioł­ka­mi też ży­ran­dol w po­ko­ju, drzwi do po­ko­ju, po­wie­sić w oknie czy po­sta­wić na pa­ra­pe­cie. (wię­cej…)

Czytaj dalej

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania

Zamknij menu