Wzór na szy­deł­ko­we­go aniołka

Miękki szy­deł­ko­wy aniołek-przytulanka. Można go przy­cze­pić w wóz­ku nie­mow­lacz­ka za­miast okle­pa­nych czer­wo­nych ko­kar­dek, al­bo dać też do za­ba­wy nie­co więk­sze­mu dziec­ku. Szydełkowy anio­łek nada się też do ozdo­bie­nia cho­in­ki na Boże Narodzenie. Jest to jak wi­dać ma­skot­ka o dość uni­wer­sal­nym za­sto­so­wa­niu 😉 (wię­cej…)

Czytaj dalej Wzór na szy­deł­ko­we­go aniołka

Wzór szy­deł­ko­wy na mi­sia (bre­lo­czek do kluczy)

Mały we­so­ły miś dla wszyst­kich, co lu­bią ro­bót­ki szy­deł­ko­we, sta­nie się sym­pa­tycz­nym do­dat­kiem do do­cze­pie­nia do klu­czy, tor­by, ple­ca­ka lub ko­mór­ki. Jest bar­dzo pro­sty w wy­ko­na­niu, więc je­go szy­deł­ko­wa­nie nie zaj­mie du­żo cza­su. Użyłam do zro­bie­nia mi­sia brą­zo­wej włócz­ki, a wy­koń­cze­nia zro­bi­łam ko­lo­rem czar­nym, lecz rów­nie do­brze miś bę­dzie pre­zen­to­wał się w błę­ki­tach, ró­żach al­bo we wszyst­kich ko­lo­rach tę­czy na­raz 🙂 (wię­cej…)

Czytaj dalej Wzór szy­deł­ko­wy na mi­sia (bre­lo­czek do kluczy)

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania