Decoupage tech­ni­ka serwetkowa

Decoupage (tech­ni­ka ser­wet­ko­wa) – od fran­cu­skie­go 'de­co­uper’ czy­li wy­ci­nać – tech­ni­ka zdo­bie­nia przed­mio­tów przy po­mo­cy pa­pie­ro­wych wzo­rów i mo­ty­wów z ser­we­tek, ga­zet, czy co tam chce­my. Używa się ją na ta­kich ma­te­ria­łach jak: ce­ra­mi­ka, drew­no, szkło, tka­ni­ny i plastik.

Zanim za­bie­rze­my się do pra­cy mu­si­my przy­go­to­wać nie­zbęd­ne ma­te­ria­ły i na­rzę­dzia. Do de­co­upa­ge po­trzeb­ne są:barwne wzo­ry i mo­ty­wy z pa­pie­ru lub pa­pie­ro­wych serwetek,farby akrylowe,farby pla­ka­to­we do barwienia,klej 'Wikol’ lub­biał­ko ja­ja (roz­trze­pa­ne wi­del­cem), lub­spe­cjal­ny klej do serwetek,pędzle, lub­gąb­ka do na­kła­da­nia farby,lakier akry­lo­wy (we­dle wo­li) ma­to­wy lub błyszczący.

Przed zdo­bie­niem przed­mio­tów szkla­nych, ce­ra­micz­nych i pla­sti­ko­wych mu­si­my je po­rząd­nie od­tłu­ścić (np. my­jąc pły­nem do na­czyń) i zma­to­wać pa­pie­rem ścier­nym (klej le­piej chwy­ci). Gliniane do­nicz­ki grun­tu­je­my przy po­mo­cy wo­dy (na 5 mi­nut za­nu­rza­my je w wia­der­ku z wo­dą) lub ku­rze­go biał­ka (sma­ru­je­my na ca­łej po­wierzch­ni i su­szy­my), lub far­bą akry­lo­wą. Z przed­mio­tów la­kie­ro­wa­nych usu­wa­my sta­rą far­bę lub choć prze­cie­ra­my je pa­pie­rem ściernym.

Wycinamy lub wy­dzie­ra­my mo­ty­wy z pa­pie­ru. Wzory z pa­pie­ro­wych ser­we­tek ota­cza­my wo­kół szlacz­kiem przy po­mo­cy pę­dzel­ka za­nu­rzo­ne­go w wo­dzie. Serwetka w miej­scy zmo­cze­nia da się ła­two prze­drzeć i od­dzie­li­my w ten spo­sób bar­dzo de­li­kat­nie wzór od ca­ło­ści. Ma to jesz­cze ten plus, że póź­niej, po na­kle­je­niu wzo­ru na wy­bra­ny przed­miot ła­twiej bę­dzie go wto­pić w tło. Odrywamy ostroż­nie ze­wnętrz­ną war­stwę ser­wet­ki (tę z wzo­rem) od reszty.

Nasze wzo­ry na­kle­ja­my przy po­mo­cy roz­wod­nio­ne­go kle­ju 'wi­kol’, al­bo spe­cjal­nych kle­jów do ser­we­tek. Klej na­no­si­my pę­dzel­kiem na przy­go­to­wa­ną po­wierzch­nię i de­li­kat­nie na­kła­da­my pa­pie­ro­wy lub ser­wet­ko­wy wzór. Wzór naj­le­piej jest za­cząć przy­kle­jać od środ­ka i po­wo­li wy­gła­dzać w kie­run­ku brze­gów, tak, aby nie po­wsta­wa­ły żad­ne nie­po­żą­da­ne za­gię­cia. Jeśli jest to wzór z pa­pie­ru sma­ru­je­my go kle­jem jesz­cze z wierz­chu, je­śli ser­wet­ka, nie mu­si­my, bo i tak sa­ma prze­siąk­nie. Naszą do­nicz­kę, dzba­nek czy puz­der­ko mo­że­my we­dle wo­li po­ma­lo­wać nie­co wo­kół ser­wet­ko­we­go wzo­ru, by le­piej wta­piał się w tło lub zo­sta­wić tak, jak jest.

Kiedy nasz pra­ca po­de­schnie, la­kie­ru­je­my ją do­kład­nie i po­zo­sta­wia­my do wy­schnię­cia. Uwaga, to że pal­ce nam się już nie kle­ją do po­la­kie­ro­wa­nej po­wierzch­ni, nie ozna­cza jesz­cze, że przed­miot jest cał­ko­wi­cie su­chy. Najlepiej spraw­dzić na opa­ko­wa­niu po ja­kim cza­sie la­kier uzy­sku­je peł­ną trwa­łość. I uwa­ga dru­ga: Jeśli do de­co­upa­ge uży­li­śmy wzo­rów z pa­pie­ru, mu­si­my po­la­kie­ro­wać nasz przed­miot kil­ka­krot­nie (każ­da war­stwa mu­si po­rząd­nie wy­schnąć, przed na­ło­że­niem ko­lej­nej), że­by nie wy­czu­wa­ło się pod pal­cem brze­gu papieru.

Leave a Reply