Ozdoby cho­in­ko­we łań­cuch z papieru

Aby zro­bić ten ślicz­ny, ko­lo­ro­wy łań­cuch, wy­ko­rzy­staj pu­ste fo­lio­we wo­recz­ki po ma­ka­ro­nach, płat­kach śnia­da­nio­wych, ba­ka­liach czy sło­dy­czach oraz pa­tycz­ki ko­sme­tycz­ne do czysz­cze­nia uszu. Niewiarygodne, że z tak pro­stych ma­te­ria­łów mo­żesz wy­ko­nać coś tak pięknego.

Projekt i wy­ko­na­nie łań­cu­cha – pa­ni Stefania Sawa z Dobryniowa, uro­dzo­na w 1917 roku.

Kolorowe wo­recz­ki tnie­my na kwa­dra­ty o wy­mia­rach 5 x 5 cm i skła­da­my w „har­mo­nij­kę”. Patyczki ko­sme­tycz­ne po­zba­wia­my wa­ty i tnie­my na 3 rów­ne czę­ści. Szykujemy igłę i na­wle­ka­my na nią dłu­gi ka­wa­łek nit­ki. Na koń­cu ro­bi­my spo­ry su­pe­łek. Teraz na­wle­ka­my ko­lej­no na dłu­gą nit­kę 3 „har­mo­nij­ki” i 1 część pa­tycz­ka. Gdy nit­ka się koń­czy, do­wią­zu­je­my no­wą, aż do uzy­ska­nia łań­cu­cha po­żą­da­nej długości.

Leave a Reply