Ozdoby Wielkanocne — kur­ki na szy­deł­ku — wzo­ry, schematy

Wesołe kur­ki ro­bio­ne na szy­deł­ku mo­gą słu­żyć ja­ko osłon­ka na jaj­ko w kie­lisz­ku, po na­kle­je­niu na wy­dmusz­kę ja­ko wiel­ka­noc­na pi­san­ka, a po­sta­wio­na w świą­tecz­nym stro­iku bę­dzie sta­no­wić ład­ną de­ko­ra­cję Twojego sto­łu. Wykonanie kur­ki nie jest ani spe­cjal­nie trud­ne (trze­ba po­tra­fić wy­ko­nać na szy­deł­ku łań­cu­szek, słup­ki i pół­słup­ki), ani nie zaj­mu­je zbyt wie­le cza­su. Daje za to du­żo sa­tys­fak­cji z ład­nie wy­ko­na­nej ozdo­by wiel­ka­noc­nej, po­nie­waż kur­ki na szy­deł­ku, wzo­ry, sche­ma­ty na ma­łą i du­żą kur­kę szy­deł­ko­wą są nie­trud­ne i efektowne! 

Jak zro­bić ma­łą kurkę.

Nabieramy 16 oczek łań­cusz­ka, na­stęp­nie oczka łą­czy­my w kół­ko i wy­ra­bia­my da­lej jak w opi­sie.
1-8 rząd – oczka ści­słe (pół­słup­ki)
9 rząd – w każ­de oczko ści­słe ro­bi­my po 2 oczka (ra­zem 32 oczka)
10 rząd – w pierw­sze 10 oczek ro­bi­my po 2 oczka po­zo­sta­łe 22 oczka po­je­dyn­cze
11 rząd – oczka pół­słup­ko­we bez do­bie­ra­nia
12 rząd – w 20 oczek ogo­na ro­bi­my po 1 słup­ku, a po­zo­sta­łe oczka pół­słup­ki
13 rząd – pół­słup­ki w in­nym ko­lo­rze
14 rząd – ko­lo­rem pod­sta­wo­wym w 20 oczek ogo­na ro­bi­my po 2 słup­ki (40 oczek)
15 rząd – pół­słup­ki w in­nym ko­lo­rze
16 rząd – w 40 oczek ogo­na ro­bi­my po 2 słup­ki na prze­mian w róż­nych ko­lo­rach, po­zo­sta­łe oczka pół­słup­ki
17 rząd – wy­koń­cza­my ogon ozdob­ny­mi pół­słup­ka­mi.
Kurzą głów­kę za­my­ka­my ob­ra­bia­jąc ozdob­nie, na­stęp­nie do­ra­bia­my oczka i dzióbek.

Jak zro­bić du­żą kurkę.

na­bie­ra­my 20 oczek łań­cusz­ka i łą­czy­my w okrąg jed­nym oczkiem ści­słym
1-11 rząd – sa­me oczka ści­słe, po dro­dze do­da­je­my 4 oczka , tak by na ko­niec 11 rzę­du mieć 24 oczka)
12 rząd – w 12 pierw­szych oczek ro­bi­my po 2 słup­ki, a w 12 na­stęp­nych po 2 pół­słup­ki
13-15 rząd – sa­me pół­słup­ki
16 rząd – 24 oczka słup­ków, 24 oczka pół­słup­ków
17-18 rząd – sa­me pół­słup­ki
19 rząd – w 4 pierw­sze oczka ro­bi­my po 1 słup­ku, w 15 ko­lej­nych oczek po 2 słup­ki (30 słup­ków), 4 na­stęp­ne oczka ro­bi­my po 1 słup­ku, 24 oczek pół­słup­ków
20-21 rząd – sa­me pół­słup­ki
22 rząd – 8 słup­ków, w ko­lej­ne 20 oczek po 2 słup­ki (40 słup­ków), 8 słup­ków, 24 pół­słup­ki
23-24 rząd – sa­me pół­słup­ki
25 rząd – w 55 oczek ro­bi­my po 2 słup­ki (110 słup­ków), 24 pół­słup­ki
wy­kań­cza­my ogon i głów­kę jak u ma­łej kur­ki oraz do­ra­bia­my dzió­bek i oczko
Oczywiście ko­lo­ry­sty­ka do­wol­na. Jak wi­dać na zdję­ciu, nie trzy­ma­łam się do koń­ca ści­śle opi­su i ko­lo­ry tam, gdzie mi pa­so­wa­ło, jed­nak w koń­cu ten sche­mat ma być na­szą pod­po­rą, a nie ogra­ni­cze­niem po­my­sło­wo­ści. Zachęcam do wła­snych eksperymentów.

Mam na­dzie­ję, że kur­ki na szy­deł­ku, wzo­ry sche­ma­ty, są czy­tel­ne i ja­sne. Zapraszam też do in­nych wiel­ka­noc­nych in­spi­ra­cji.

Leave a Reply