Pomysły na ozdo­by cho­in­ko­we z ma­sy solnej

Szopka z masy solnej

Pomysły i pro­jek­ty Kury Domowej na świą­tecz­ne ozdo­by cho­in­ko­we z ma­sy sol­nej. Masa sol­na jest two­rzy­wem, bar­dzo pla­stycz­nym i świet­nie na­da­je się do for­mo­wa­nia bo­żo­na­ro­dze­nio­wych za­ba­wek na choinkę.

Przygotowanie miej­sca pracy

Biorąc się za mo­de­lo­wa­nie ozdób na Boże Narodzenie pa­mię­taj­my o wła­ści­wym przy­go­to­wa­niu miej­sca pra­cy. Z ma­są sol­ną naj­le­piej pra­cu­je się na roz­po­star­tej fo­lii alu­mi­nio­wej. Nasze two­rzy­wo da­je się z niej sto­sun­ko­wo ła­two zdjąć (nie wcho­dzi w szcze­li­ny, któ­rych prze­cież fo­lia nie ma), za­bez­pie­cza stół, na któ­rym pra­cu­je­my przed szko­dli­wym dzia­ła­niem so­li, a do­dat­ko­wo moż­na na niej su­szyć go­to­we już fi­gur­ki w piekarniku.

Moje po­my­sły

Do wy­ko­na­nia ozdób świą­tecz­nych uży­łam ma­sy sol­nej z prze­pi­su, któ­ry znaj­dzie­cie pod lin­kiem. Do wy­kra­wa­nia sche­ma­tycz­nych kształ­tów (gwiazd­ki, ser­dusz­ka, kwiat­ki) uży­łam fo­re­mek do pier­nicz­ków. Włosy aniel­skie po­wsta­ły z wy­ci­śnię­cia ma­sy sol­nej przez pra­skę do czosn­ku. Oczy wy­ko­na­łam z ziar­nek czar­nusz­ki lub po­przez wci­śnię­cie ma­łych doł­ków wy­ka­łacz­ką. Żółty ko­lor ma­sy sol­nej uzy­ska­łam po­przez wy­mie­sza­nie jej z kur­ku­mą, a brą­zo­wy z ka­wą in­ką. Kolejne ele­men­ty łą­czy­łam po wcze­śniej­szym po­sma­ro­wa­niu ich lek­ko wil­got­nym pędzelkiem.

Alternatywne po­my­sły

Ozdoby z ma­sy sol­nej moż­na rów­nież ma­lo­wać far­ba­mi akry­lo­wy­mi lub la­kie­ro­wać, aby nadać im po­ły­sku i trwa­ło­ści. Można też do­dać do nich róż­ne do­dat­ki, ta­kie jak ce­ki­ny, ko­ra­li­ki, wstąż­ki czy sznur­ki. Niektóre po­my­sły na ozdo­by cho­in­ko­we z ma­sy sol­nej to:

  • Aniołki – moż­na ufor­mo­wać cia­ło i gło­wę anio­ła z ma­sy sol­nej i do­dać mu skrzy­deł­ka z pa­pie­ru lub fil­cu. Można też wy­ko­rzy­stać fo­rem­ki do cia­ste­czek w kształ­cie anioł­ków i wy­ciąć z nich figurki.
  • Śnieżynki – moż­na ufor­mo­wać pła­skie kół­ko z ma­sy sol­nej i wy­ciąć z nie­go śnie­żyn­kę za po­mo­cą no­ża lub wy­ka­łacz­ki. Można też użyć fo­re­mek do cia­ste­czek w kształ­cie śnie­żyn­ki i wy­ciąć z nich figurki.
  • Choinki – moż­na ufor­mo­wać sto­żek z ma­sy sol­nej i na­ciąć go no­żem lub wy­ka­łacz­ką, aby stwo­rzyć ga­łąz­ki cho­in­ki. Można też użyć fo­re­mek do cia­ste­czek w kształ­cie cho­in­ki i wy­ciąć z nich figurki.

Masa sol­na to świet­ny ma­te­riał do two­rze­nia wła­snych ozdób cho­in­ko­wych. Jest ta­nia, ła­twa w przy­go­to­wa­niu i da­je wie­le moż­li­wo­ści kre­atyw­nej za­ba­wy. Zapraszamy do spró­bo­wa­nia na­szych po­my­słów lub wy­my­śle­nia własnych!

Leave a Reply