Walentynki – ser­dusz­ko frywolitkowe

Jeśli na­le­żysz do mi­ło­śni­ków ko­ron­ki fry­wo­lit­ko­wej na pew­no znaj­dziesz za­sto­so­wa­nie dla te­go ser­dusz­ka. Możesz użyć go do zro­bie­nia wa­len­tyn­ki dla lu­be­go, umie­ścić w ram­ce ja­ko ob­ra­zek, na ser­wet­ce ja­ko ele­ment de­ko­ra­cyj­ny al­bo jesz­cze inaczej.

Serduszko ro­bi­my pra­cu­jąc z jed­nym czó­łen­kiem i kłęb­kiem kor­don­ka. Nawiń na czó­łen­ko kor­do­nek tak, by nić nie wy­sta­wa­ła po­za je­go brze­gi. Nie od­ci­naj ni­ci od kłębka.

Przerabiamy we­dług sche­ma­tu środ­ko­wy pię­cio­li­stek. Obracamy ro­bót­kę, prze­ra­bia­my łu­czek nad pierw­szą łez­ką z pię­cio­list­ka. Dalej prze­ra­bia­my ze­wnętrz­ne okrą­że­nie z łe­zek i łucz­ków. Robimy ko­lej­no łez­kę i łu­czek po­nad nią i da­lej ko­lej­ną jak na sche­ma­cie. W za­zna­czo­nych miej­scach trwa­le łą­czy­my ze­wnętrz­ne łez­ki z środ­ko­wym pię­cio­list­kiem. Po prze­ro­bie­niu ca­łe­go wzo­ru za­kań­cza­my ro­bót­kę, uci­na­my kor­do­nek i cho­wa­my końce.

Leave a Reply