Kontakt

Portal pro­wa­dzo­ny przez Aleksandrę i Tomasza Dajczaków. W spra­wach do­ty­czą­cych współ­pra­cy pro­szę pi­sać na ad­res tomasz.dajczak@gmail.com lub dzwo­nić na te­le­fon 602278766.