Jak oszczę­dzać wodę

Co powinno nas skłonić do oszczędzania wody? Nie tylko troska o środowisko. Każdy litr wody wlany nierozważnie do kanalizacji obciąża nasz portfel. Dlaczego warto rozsądnie gospodarować wodą - bo to się opłaca. Woda…

Czytaj dalej Jak oszczę­dzać wodę

Jak za­pla­no­wać zakupy

Przygotowanie listy zakupów Mając gotowy jadłospis, dysponujesz podstawą do przygotowania listy zakupów. Przeanalizuj poszczególne dni pod kątem potrzebnych produktów i porównaj z zawartością lodówki, szafek kuchennych i spiżarni. Brakujące artykuły zapisz…

Czytaj dalej Jak za­pla­no­wać zakupy

Jak oszczę­dzać prąd

Otaczamy się w domach coraz większą ilością sprzętów elektronicznych bardziej i mniej potrzebnych. Wiele z nich ułatwia nam życie, inne umilają nam wypoczynek. Prąd jednak kosztuje. Wprowadzając w domach rozsądne nawyki, możemy nieco zmniejszyć…

Czytaj dalej Jak oszczę­dzać prąd
Dwa spo­so­by skła­da­nia T-shirtów
Wikimedia Commons (c) Christian Heilmann

Dwa spo­so­by skła­da­nia T-shirtów

Składanie t-shirtów nie jest ni­czym szcze­gól­nie trud­nym. Nic jed­nak nie stoi na prze­szko­dzie, by na­uczyć się no­wych spo­so­bów wy­ko­ny­wa­nia tej pro­stej czyn­no­ści. Na po­czą­tek me­to­da bły­ska­wicz­na opra­co­wa­na w Japonii: (wię­cej…)

Czytaj dalej Dwa spo­so­by skła­da­nia T-shirtów
Wszystko o my­ciu okien
Wikimedia Commons, (c) Nieuw~commonswiki

Wszystko o my­ciu okien

Każde po­miesz­cze­nie z czy­sty­mi okna­mi sta­je się od ra­zu przy­jem­niej­sze, a jak jesz­cze na oknach wi­szą świe­żo wy­pra­ne fi­ran­ki… nie ma mil­sze­go miej­sca by wy­po­cząć z sa­tys­fak­cją do­brze wy­peł­nio­nych obo­wiąz­ków. Tak to już jest, że że­by do­brze wy­po­cząć, trze­ba się na­pra­co­wać. Bez te­go wy­po­czy­nek sta­je się le­ni­stwem. (wię­cej…)

Czytaj dalej Wszystko o my­ciu okien

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania