Ozdoby bo­żo­na­ro­dze­nio­we – har­mo­nij­ko­wy anio­łek z papieru

Papier jest jednym z najbardziej powszechnych materiałów do przygotowania ozdób bożonarodzeniowych. Chcę Wam zaproponować wykonanie papierowych harmonijkowych aniołków. Do wykonania aniołka będziesz potrzebować: białą kartkę formatu A4,różowe papierowe kółeczko na buzię aniołka,dwa…

Czytaj dalej Ozdoby bo­żo­na­ro­dze­nio­we – har­mo­nij­ko­wy anio­łek z papieru

Wzór na szy­deł­ko­we­go anioł­ka z do­cze­pio­ny­mi skrzydełkami

Bielutkie anioł­ki mo­żesz po­wie­sić na cho­in­ce lub po­sta­wić w stro­iku. Możesz zro­bić ty­le anioł­ków ile osób bę­dzie sie­dzieć przy wi­gi­lij­nym sto­le (plus je­den dla nie­spo­dzie­wa­ne­go go­ścia) i po­sta­wić przed każ­dym na­kry­ciem. Możesz ude­ko­ro­wać anioł­ka­mi też ży­ran­dol w po­ko­ju, drzwi do po­ko­ju, po­wie­sić w oknie czy po­sta­wić na pa­ra­pe­cie. (wię­cej…)

Czytaj dalej Wzór na szy­deł­ko­we­go anioł­ka z do­cze­pio­ny­mi skrzydełkami

Wzór na szy­deł­ko­we­go aniołka

Bielutkie anioł­ki mo­żesz po­wie­sić na cho­in­ce lub po­sta­wić w stro­iku. Możesz zro­bić ty­le anioł­ków ile osób bę­dzie sie­dzieć przy wi­gi­lij­nym sto­le (plus je­den dla nie­spo­dzie­wa­ne­go go­ścia) i po­sta­wić przed każ­dym na­kry­ciem. Możesz ude­ko­ro­wać anioł­ka­mi też ży­ran­dol w po­ko­ju, drzwi do po­ko­ju, po­wie­sić w oknie czy po­sta­wić na pa­ra­pe­cie. (wię­cej…)

Czytaj dalej Wzór na szy­deł­ko­we­go aniołka

Wzór na szy­deł­ko­we­go aniołka

Miękki szy­deł­ko­wy aniołek-przytulanka. Można go przy­cze­pić w wóz­ku nie­mow­lacz­ka za­miast okle­pa­nych czer­wo­nych ko­kar­dek, al­bo dać też do za­ba­wy nie­co więk­sze­mu dziec­ku. Szydełkowy anio­łek nada się też do ozdo­bie­nia cho­in­ki na Boże Narodzenie. Jest to jak wi­dać ma­skot­ka o dość uni­wer­sal­nym za­sto­so­wa­niu 😉 (wię­cej…)

Czytaj dalej Wzór na szy­deł­ko­we­go aniołka

Szydełkowa za­kład­ka – wzór na aniołka

Anielski dro­biazg dla mi­ło­śni­ków ksią­żek, ale nie tyl­ko. Zrobiony na szy­deł­ku pła­ski anio­łek nada się ja­ko apli­ka­cja na jed­no­barw­ną po­dusz­kę. Aniołek z krót­szą su­kien­ką (ro­bi­my na szy­deł­ku do 26-27 rzę­du) moż­na przy­kle­ić na kart­kę na Boże Narodzenie do bli­skiej oso­by. Jeśli do­dat­ko­wo za­mo­cu­je­my mu do au­re­ol­ki wie­sza­czek, moż­na go rów­nież po­wie­sić ja­ko ozdo­bę na choinkę.

(wię­cej…)

Czytaj dalej Szydełkowa za­kład­ka – wzór na aniołka

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania