Przepis na gu­lasz węgierski

au­to­rem ar­ty­ku­łu jest Tobiasz Duda

Gulasz wę­gier­ski sły­nie i po­cho­dzi od na­szych bra­tan­ków czy­li z Węgier. Jednak gdy­by­śmy przy­go­to­wa­li pol­ski gu­lasz wszyst­kim by rów­nie do­brze sma­ko­wał. Potrawa jest do­bra na je­sien­ną po­rę, gdy za oknem wie­je i pa­da deszcz. (wię­cej…)

Czytaj dalej Przepis na gu­lasz węgierski

Czas mi­kro­fa­lo­wa­nia mięs

Tabela po­ni­żej za­wie­ra orien­ta­cyj­ne cza­sy pie­cze­nia w ku­chen­ce mi­kro­fa­lo­wej roz­ma­itych mięs. Czasy ob­li­czo­ne zo­sta­ły dla ku­chen­ki o mo­cy 750W, dla in­nych mo­cy sprzę­tu na­le­ży po­da­ne cza­sy od­po­wied­nio wy­dłu­żyć bądź skró­cić. (wię­cej…)

Czytaj dalej Czas mi­kro­fa­lo­wa­nia mięs

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania