Wielkanocne ozdo­by z ma­sy sol­nej zdo­bio­nej tech­ni­ką deucoupage

Masa sol­na jest faj­nym ma­te­ria­łem by wy­ko­nać pła­skie ozdo­by na pa­ty­ku – pi­san­ki, kur­cza­ki, mo­tyl­ki. Masa sol­na jest też do­brym ma­te­ria­łem, by ozdo­bić ją tech­ni­ką de­co­upa­ge. Zobacz jak krok po kro­ku wy­ko­nać wiel­ka­noc­ne de­ko­ra­cje i ozdo­bić je pa­pie­ro­wy­mi serwetkami.

(wię­cej…)

Czytaj dalej Wielkanocne ozdo­by z ma­sy sol­nej zdo­bio­nej tech­ni­ką deucoupage

Ozdoby świą­tecz­ne – ma­sa sol­na zdo­bio­na tech­ni­ką decoupage

Masa sol­na ma wie­lu fa­nów. Podobnie i de­co­upa­ge. Można po­łą­czyć obie pa­sje w jed­nej pra­cy. Taką moż­li­wość da­ją cho­in­ko­we ozdo­by z ma­sy sol­nej de­ko­ro­wa­ne świą­tecz­ny­mi serwetkami.

(wię­cej…)

Czytaj dalej Ozdoby świą­tecz­ne – ma­sa sol­na zdo­bio­na tech­ni­ką decoupage

Ozdoby wiel­ka­noc­ne – ma­sa solna

Przed Wielkanocą war­to po­ku­sić się o przy­go­to­wa­ne kil­ku świą­tecz­nych ozdób. Pamiętajmy jed­nak, że pi­san­ki to nie je­dy­ny atry­but zwią­za­ny z wiel­ka­noc­nym świę­to­wa­niem. W ko­szycz­ku ze świę­con­ką nie po­win­no za­brak­nąć ba­ran­ka, kur­czacz­ków czy za­jącz­ków, któ­re cho­ciaż są z na­mi na świą­tecz­nych sto­łach do­pie­ro od po­cząt­ku XX wie­ku, to jed­nak chy­ba na sta­łe za­go­ści­ły w wiel­ka­noc­nym ko­szy­ku z jaj­ka­mi. Do ich przy­go­to­wa­nia moż­na użyć wdzięcz­ne­go two­rzy­wa ja­kim jest ma­sa sol­na. (wię­cej…)

Czytaj dalej Ozdoby wiel­ka­noc­ne – ma­sa solna

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania