masa solna

Masa sol­na to ide­al­ny ma­te­riał do two­rze­nia wła­snych ozdób, za­ba­wek, bi­żu­te­rii i in­nych przed­mio­tów. Jest ła­twa w wy­ko­na­niu, ta­nia i ma wie­le za­sto­so­wań. Wystarczy wy­mie­szać sól, mą­kę i wo­dę, aby uzy­skać pla­stycz­ną ma­sę, któ­rą moż­na do­wol­nie kształ­to­wać i bar­wić. Masa sol­na jest bez­piecz­na dla dzie­ci i przy­ja­zna dla śro­do­wi­ska. Można ją su­szyć na po­wie­trzu lub w pie­kar­ni­ku, a na­stęp­nie ma­lo­wać i la­kie­ro­wać. Oto kil­ka po­my­słów na to, co moż­na zro­bić z ma­sy solnej:

  • Ozdoby świą­tecz­ne – z ma­sy sol­nej moż­na wy­ko­nać pięk­ne bomb­ki, anioł­ki, gwiazd­ki, cho­in­ki i in­ne de­ko­ra­cje na Boże Narodzenie. Można je ozdo­bić bro­ka­tem, ce­ki­na­mi, wstąż­ka­mi lub na­klej­ka­mi. Można też zro­bić ozdo­by na Wielkanoc, ta­kie jak pi­san­ki, kur­cza­ki, za­jącz­ki czy koszyczki.
  • Zabawki – z ma­sy sol­nej moż­na stwo­rzyć wła­sne fi­gur­ki zwie­rząt, lu­dzi, po­jaz­dów czy bu­dyn­ków. Można je po­ma­lo­wać i nadać im cha­rak­te­ry­stycz­ne ce­chy. Można też zro­bić puz­zle, do­mi­no, kloc­ki czy gry plan­szo­we z ma­sy solnej.
  • Biżuteria – z ma­sy sol­nej moż­na wy­ko­nać ory­gi­nal­ne kol­czy­ki, na­szyj­ni­ki, bran­so­let­ki czy pier­ścion­ki. Można je ufor­mo­wać w róż­ne kształ­ty i wzo­ry, a na­stęp­nie po­ma­lo­wać i po­la­kie­ro­wać. Można też do­dać ko­ra­li­ki, ka­mie­nie, mu­szel­ki czy in­ne ozdoby.
  • Przedmioty użyt­ko­we – z ma­sy sol­nej moż­na zro­bić prak­tycz­ne rze­czy, ta­kie jak ma­gne­sy na lo­dów­kę, pod­staw­ki pod kub­ki, bre­locz­ki do klu­czy czy ram­ki na zdję­cia. Można je ude­ko­ro­wać we­dług wła­sne­go gu­stu i stylu.

Jak wi­dać, ma­sa sol­na to świet­ny spo­sób na roz­wi­ja­nie kre­atyw­no­ści i ma­nu­al­nych umie­jęt­no­ści. Jest to rów­nież do­sko­na­ła za­ba­wa dla ca­łej ro­dzi­ny. Spróbuj sam i od­kryj nie­ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści ma­sy solnej!

anioł artykuł sponsorowany boże narodzenie chleb choinka ciasteczka ciasto ciasto drożdżowe dzieci dzień matki gofry grzyby jabłka kapusta kartki koszyczek kura kurs kwiatki lampion lifehacking makaron masa solna mięso model motylek ozdoby ozdoby choinkowe pierniczki porady przepis przetwory szablon szycie szydełko thermomix wielkanoc wigilia wzory wzór zabawka zakwas ziemniaki z papieru zupa