Jak zro­bić je­sien­ne grzyb­ki z tek­tu­ro­wych opa­ko­wań po jajkach

Jesień – czas kasz­ta­nów, uno­szo­nych wia­trem żół­tych i czer­wo­nych li­ści, ale też czas ro­dzin­nych wy­pra­wa do la­su na grzy­by. Dziś za­chę­cam, cy wy­brać się z dzieć­mi na grzy­by, nie ru­sza­jąc się z do­mu. W ja­ki spo­sób? Zróbcie grzyb­ki z tek­tu­ro­wych opa­ko­wań po jajkach.

(wię­cej…)

Czytaj dalejJak zro­bić je­sien­ne grzyb­ki z tek­tu­ro­wych opa­ko­wań po jajkach

Jak zro­bić sta­tek pi­rac­ki z tek­tu­ro­wych opa­ko­wań po jajkach

Czasem ma się ocho­tę, by rzu­cić to wszyst­ko i po­pły­nąć gdzieś da­le­ko, od­wie­dzić nie­zna­ne mo­rza i prze­żyć fan­ta­stycz­nie przy­go­dy. Nic prost­sze­go! Zaproponuj swo­je­mu dziec­ku wy­ko­na­nie pa­pie­ro­we­go stat­ku i po­płyń­cie ra­zem z pi­ra­ta­mi gdzieś po­za horyzont 🙂

(wię­cej…)

Czytaj dalejJak zro­bić sta­tek pi­rac­ki z tek­tu­ro­wych opa­ko­wań po jajkach

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania