Jak zro­bić sta­tek pi­rac­ki z tek­tu­ro­wych opa­ko­wań po jajkach

Czasem ma się ocho­tę, by rzu­cić to wszyst­ko i po­pły­nąć gdzieś da­le­ko, od­wie­dzić nie­zna­ne mo­rza i prze­żyć fan­ta­stycz­nie przy­go­dy. Nic prost­sze­go! Zaproponuj swo­je­mu dziec­ku wy­ko­na­nie pa­pie­ro­we­go stat­ku i po­płyń­cie ra­zem z pi­ra­ta­mi gdzieś po­za horyzont 🙂

(wię­cej…)

Czytaj dalej Jak zro­bić sta­tek pi­rac­ki z tek­tu­ro­wych opa­ko­wań po jajkach

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania