Jak zro­bić sta­tek pi­rac­ki z kar­to­nu (opa­ko­wań po jajkach)

Z ni­niej­sze­go ar­ty­ku­łu do­wiesz się jak zro­bić sta­tek pi­rac­ki z kar­to­nu, a kon­kret­niej z tek­tu­ro­wych opa­ko­wań po jaj­kach i gru­be­go pa­pie­ru. Wykonanie jest pro­ste i po­ra­dzi so­bie z nim pierw­szo­kla­si­sta lub przed­szko­lak, gdyż po­moc do­ro­słe­go bę­dzie po­trzeb­na tyl­ko przy kle­je­niu za po­mo­cą pistoletu.

Czasem ma się ocho­tę, by rzu­cić to wszyst­ko i po­pły­nąć gdzieś da­le­ko, od­wie­dzić nie­zna­ne mo­rza i prze­żyć fan­ta­stycz­nie przy­go­dy. Nic prost­sze­go! Zaproponuj swo­je­mu dziec­ku wy­ko­na­nie pa­pie­ro­we­go stat­ku aby po­pły­nąć ra­zem z pi­ra­ta­mi gdzieś po­za horyzont 🙂


By zro­bić pi­rac­ki (lub in­ny) sta­tek, bę­dzie­cie potrzebować:

  • tek­tu­ro­we opa­ko­wa­nie po jajkach,
  • dwa pa­tycz­ki lub chiń­skie pałeczki,
  • gru­by pa­pier na żagle,
  • no­życz­ki,
  • far­by,
  • pę­dzel,
  • pi­sto­let do kle­je­nia na go­rą­co lub plastelina.

Kadłub stat­ku wy­ko­naj od­ci­na­jąc wiecz­ko i za­mknię­cie od tek­tur­ki po jaj­kach. Daj dziec­ku far­by i niech po­ma­lu­je go, jak tyl­ko ma ocho­tę. Gdy far­ba po­rząd­nie wy­schnie, trze­ba przy­go­to­wać otwo­ry pod masz­ty. Na na­szym stat­ku za masz­ty ro­bi­ły dwie chiń­skie pa­łecz­ki, lecz rów­nie do­brze mo­że­cie po­szu­kać na spa­ce­rze ja­kichś pro­stych pa­ty­ków i użyć ich za­miast pałeczek.

Teraz przy­da się klej na go­rą­co. Maszty sa­me z sie­bie bę­dą się ki­wać na bo­ki, a bę­dą prze­cież mu­sia­ły wy­trzy­mać nie­je­den sztorm, dla­te­go umo­cuj je po­rząd­nie kle­jem na go­rą­co z wierz­chu i od spodu.

Jeśli nie masz pi­sto­le­tu do kle­je­nia, mo­żesz użyć za­miast nie­go pla­ste­li­ny. Nie bę­dzie to tak sta­bil­na kon­struk­cja, ale maszt nie bę­dzie cho­ciaż la­tał na bo­ki. Plasteliną masz usztyw­nia­my tyl­ko od spodu.

Teraz wy­tnij z pa­pie­ru ża­gle. Zrób w nich po dwa otwo­ry na gó­rze i na do­le i wsuń na maszty.

Mam na­dzie­ję, że wiesz już jak zro­bić sta­tek pi­rac­ki z kar­to­nu, i że nie by­ło to zbyt trud­ne. To wszyst­ko. Zbierz za­ło­gę i ru­szaj w nie­zna­ne 🙂 Ahoj!

Leave a Reply