Łapki do garn­ków na szy­deł­ku — sche­ma­ty na Boże Narodzenie

Łapki do garn­ków na szy­deł­ku, sche­ma­ty któ­rych znaj­dziesz w tym ar­ty­ku­le, są nie tyl­ko prak­tycz­nym do­dat­kiem do kuch­ni, ale tak­że świet­nym po­my­słem na pre­zent cho­in­ko­wy na Boże Narodzenie. Można je wy­ko­nać w róż­nych kształ­tach i ko­lo­rach, do­sto­so­wu­jąc do wła­sne­go gu­stu i na­stro­ju. Oto kil­ka pro­po­zy­cji sche­ma­tów ła­pek do garn­ków, któ­re z pew­no­ścią za­chwy­cą każ­de­go mi­ło­śni­ka szydełkowania.

Renifer: Ten uro­czy re­ni­fer ma du­że ro­gi, sche­ma­tycz­ny wy­gląd dzię­ki któ­re­mu jest pro­sty do wy­ko­na­nia. Jest ide­al­ny na zi­mo­we wie­czo­ry przy pie­cze­niu świą­tecz­nych ciast. Aby go zro­bić, po­trze­bu­jesz dwóch ko­lo­rów włócz­ki oraz szy­deł­ka o roz­mia­rze do­sto­so­wa­nym do włócz­ki. Schemat łap­ki znaj­dziesz poniżej.

Gwiazdka: Ta pro­sta gwiazd­ka jest ła­twa i szyb­ka w wy­ko­na­niu. Możesz ją zro­bić w do­wol­nym ko­lo­rze, np. zło­tym, srebr­nym lub czer­wo­nym. Potrzebujesz tyl­ko włócz­ki i od­po­wied­nie­go szy­deł­ka. Schemat gwiazd­ki znaj­dziesz poniżej.

Choinki: Te cho­in­ki wy­da­ją się nie­co bar­dziej skom­pli­ko­wa­ne, ale za to są bar­dzo efek­tow­ne. Schematy cho­inek znaj­dziesz po­ni­żej, jak rów­nież fot­kę go­to­wych łapek.

Każda szy­deł­ku­ją­ca pa­ni do­mu chęt­nie po­da­ła­by na wi­gi­lij­ny stół sma­ko­ły­ki po­ma­ga­jąc so­bie przy­szy­ko­wa­ny­mi spe­cjal­nie na tę oka­zję łap­ka­mi do garnków.

Każdą łap­kę do garn­ków za­czy­na­my od 34 oczek łań­cusz­ka. Dalej szy­deł­ku­je­my we­dług wy­bra­ne­go wzo­ru. Na po­cząt­ku każ­de­go rzę­du ro­bi­my za­wsze jed­no do­dat­ko­we oczko łań­cusz­ka. Po zro­bie­niu ca­łej łap­ki ob­ra­bia­my ją do­oko­ła dwo­ma rzę­da­mi pół­słup­ków w kon­tra­sto­wym ko­lo­rze, nie za­po­mi­na­jąc jed­no­cze­śnie o zro­bie­niu po­środ­ku pę­tel­ki do wie­sza­nia z 30 oczek łańcuszka.

Wszystkie bo­żo­na­ro­dze­nio­we wzo­ry mo­że­cie też wy­ko­rzy­stać do ha­ftu krzy­ży­ko­we­go ja­ko drob­ne ele­men­ty de­ko­ra­cyj­ne np. na ro­gi serwetek.

Mam na­dzie­ję, że te łap­ki do garn­ków na szy­deł­ku, sche­ma­ty któ­rych są pro­ste do wy­ko­na­na, przy­pa­dły Ci do gu­stu i za­in­spi­ro­wa­ły Cię do two­rze­nia wła­snych dzieł. Życzę Ci mi­łej za­ba­wy i we­so­łych świąt!

PS. Wykorzystajcie reszt­ki włó­czek na bo­żo­na­ro­dze­nio­we drobiazg 🙂

Leave a Reply