You are currently viewing Łapki do garn­ków wzo­ry na Boże Narodzenie

Łapki do garn­ków wzo­ry na Boże Narodzenie

Każda szy­deł­ku­ją­ca pa­ni do­mu chęt­nie po­da­ła­by na wi­gi­lij­ny stół sma­ko­ły­ki po­ma­ga­jąc so­bie przy­szy­ko­wa­ny­mi spe­cjal­nie na tę oka­zję łap­ka­mi do garn­ków. Zobaczcie pro­ste wzo­ry na re­ni­fe­ra, gwiazd­kę i dwie cho­in­ki. Wykorzystajcie reszt­ki włó­czek na bo­żo­na­ro­dze­nio­we drobiazgi 🙂

Każdą łap­kę do garn­ków za­czy­na­my od 34 oczek łań­cusz­ka. Dalej szy­deł­ku­je­my we­dług wy­bra­ne­go wzo­ru. Na po­cząt­ku każ­de­go rzę­du ro­bi­my za­wsze jed­no do­dat­ko­we oczko łań­cusz­ka. Po zro­bie­niu ca­łej łap­ki ob­ra­bia­my ją do­oko­ła dwo­ma rzę­da­mi pół­słup­ków w kon­tra­sto­wym ko­lo­rze, nie za­po­mi­na­jąc jed­no­cze­śnie o zro­bie­niu po­środ­ku pę­tel­ki do wie­sza­nia z 30 oczek łańcuszka.

Wszystkie bo­żo­na­ro­dze­nio­we wzo­ry mo­że­cie też wy­ko­rzy­stać do ha­ftu krzy­ży­ko­we­go ja­ko drob­ne ele­men­ty de­ko­ra­cyj­ne np. na ro­gi serwetek.

Aleksandra Dajczak

Twórca portalu kuradomowa.com, bibliotekarz, webmaster i twórca biżuterii z zamiłowaniem do gotowania oraz rzemiosł różnych.

Leave a Reply