wielkanoc

Wielkanoc to jed­no z naj­waż­niej­szych świąt chrze­ści­jań­skich, ob­cho­dzo­ne na pa­miąt­kę zmar­twych­wsta­nia Jezusa Chrystusa.  Wielkanoc jest świę­tem ru­cho­mym, któ­re wy­pa­da w pierw­szą nie­dzie­lę po pierw­szej peł­ni księ­ży­ca po 21 mar­ca. W Polsce, Wielkanoc ob­cho­dzi się uro­czy­ście przez dwa dni: nie­dzie­lę i po­nie­dzia­łek, cho­ciaż li­tur­gicz­nie jest to świę­to z okta­wą, czy­li ob­cho­dzo­ne aż przez osiem dni.

Wielkanoc to tak­że czas ra­do­ści i wio­sen­ne­go od­ro­dze­nia. Na przy­kład, jaj­ko to sym­bol ży­cia i od­no­wy, a ba­ra­nek to sym­bol ofia­ry i zwy­cię­stwa. W Polsce, po­pu­lar­ny­mi ozdo­ba­mi wiel­ka­noc­ny­mi są pal­my i pi­san­ki. Palmy to ko­lo­ro­we bu­kie­ty z ga­łą­zek, kwia­tów i bi­bu­ły, któ­re nio­są wier­ni do ko­ścio­ła w Niedzielę Palmową. Pisanki to jaj­ka ozdo­bio­ne róż­ny­mi tech­ni­ka­mi: ma­lo­wa­niem, na­kle­ja­niem, wy­dra­py­wa­niem, okle­ja­niem lub na­kłu­wa­nia­mi. Pisanki są sym­bo­lem mi­ło­ści i przy­jaź­ni, a tak­że skład­ni­kiem świę­con­ki – ko­szy­ka z po­kar­ma­mi, któ­ry bło­go­sła­wi się w Wielką Sobotę.

Jeśli szu­kasz in­spi­ra­cji do ozdób wiel­ka­noc­nych (nie tyl­ko palm i pi­sa­nek) oraz prze­pi­sów na wiel­ka­noc­ne pysz­no­ści, to do­brze tra­fi­łeś. Na tym por­ta­lu znaj­dziesz wie­le po­my­słów na to, jak ude­ko­ro­wać swój dom i stół wiel­ka­noc­ny, jak przy­go­to­wać tra­dy­cyj­ne po­tra­wy, ta­kie jak żu­rek, bia­ła kieł­ba­sa czy ma­zu­rek, oraz jak za­sko­czyć swo­ich go­ści no­wy­mi sma­ka­mi i aro­ma­ta­mi. Zapraszamy do za­po­zna­nia się z na­szy­mi pro­po­zy­cja­mi i ży­czy­my smacz­ne­go oraz we­so­łe­go Alleluja!

anioł artykuł sponsorowany boże narodzenie chleb choinka ciasteczka ciasto ciasto drożdżowe dzieci dzień matki gofry grzyby jabłka kapusta kartki koszyczek kura kurs kwiatki lampion lifehacking makaron masa solna mięso model motylek ozdoby ozdoby choinkowe pierniczki porady przepis przetwory szablon szycie szydełko thermomix wielkanoc wigilia wzory wzór zabawka zakwas ziemniaki z papieru zupa