Karty do gry w Czarnego Piotrusia

Czarny Piotruś to popularna, prosta gra karciana dla dzieci. Zasady gry są proste: W Czarnego Piotrusia mogą grać dwie,trzy lub nawet cztery osoby. Potasowane dokładnie karty rozdzielane są pomiędzy wszystkich graczy.…

Czytaj dalej Karty do gry w Czarnego Piotrusia

Jak za­pla­no­wać zakupy

Przygotowanie listy zakupów Mając gotowy jadłospis, dysponujesz podstawą do przygotowania listy zakupów. Przeanalizuj poszczególne dni pod kątem potrzebnych produktów i porównaj z zawartością lodówki, szafek kuchennych i spiżarni. Brakujące artykuły zapisz…

Czytaj dalej Jak za­pla­no­wać zakupy

Przepis na kwas chlebowy

Kwas chlebowy jest orzeźwiającym, naturalnym napojem gazowanym, który wspaniale smakuje nie tylko latem :-) Składniki: 250 g żytniego chleba razowego250 g cukru50 g rodzynków10 g świeżych drożdży piekarniczych lub pół…

Czytaj dalej Przepis na kwas chlebowy

Nowa Kura Domowa

Kura Domowa po 14 latach rusza w nowej odsłonie! Kiedy odpalaliśmy nasz portal w 2005 roku, w internecie była zupełnie inna epoka. Nikomu nie śniło się o smartfonach i tabletach,…

Czytaj dalej Nowa Kura Domowa
Dwa spo­so­by skła­da­nia T-shirtów
Wikimedia Commons (c) Christian Heilmann

Dwa spo­so­by skła­da­nia T-shirtów

Składanie t-shirtów nie jest ni­czym szcze­gól­nie trud­nym. Nic jed­nak nie stoi na prze­szko­dzie, by na­uczyć się no­wych spo­so­bów wy­ko­ny­wa­nia tej pro­stej czyn­no­ści. Na po­czą­tek me­to­da bły­ska­wicz­na opra­co­wa­na w Japonii: (wię­cej…)

Czytaj dalej Dwa spo­so­by skła­da­nia T-shirtów
Przepis na ide­al­ne fryt­ki bel­gij­skie i sos belgijski
Frytki smażymy dwuetapowo.

Przepis na ide­al­ne fryt­ki bel­gij­skie i sos belgijski

Idealne fryt­ki bel­gij­skie są gru­be i dłu­gie, chru­pią­ce na ze­wnątrz i mięk­kie w środ­ku. Gdy spró­bu­jesz do­brze zro­bio­nych fry­tek bel­gij­skich ze świe­żych ziem­nia­ków, to za­po­mnisz o fryt­kach mro­żo­nych czy mod­nych ostat­nio dłu­gich i cien­kich. Jak więc zro­bić ide­al­ne fryt­ki? (wię­cej…)

Czytaj dalej Przepis na ide­al­ne fryt­ki bel­gij­skie i sos belgijski

Pomoce na­uko­we – Dodawanie pisemne

Sprawne wy­ko­ny­wa­nie ra­chun­ków wy­ma­ga ćwi­czeń. Nasze star­sze Czytelniczki i Czytelnicy pa­mię­ta­ją za­pew­ne z dzie­ciń­stwa dłu­gie go­dzi­ny spę­dzo­ne na li­cze­niu „słup­ków” czy­li ćwi­cze­niu pi­sem­ne­go do­da­wa­nia i odej­mo­wa­nia. Dlatego też nie ma­ją pro­ble­mów z li­cze­niem gdy pod rę­ką nie ma kal­ku­la­to­ra czy in­nej ma­szy­ny li­czą­cej. Tymczasem współ­cze­sne dzie­ci ma­ją wie­le pro­ble­mów z ra­chun­ka­mi. Wszechobecność kal­ku­la­to­rów roz­le­ni­wia i zda­rza­ją się trze­cio czy na­we­ty czwar­to­kla­si­ści, któ­rzy do­da­ją licz­by za po­mo­cą palców…

(wię­cej…)

Czytaj dalej Pomoce na­uko­we – Dodawanie pisemne

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania