Przepis na ide­al­ne fryt­ki bel­gij­skie i sos bel­gij­ski
Frytki smażymy dwuetapowo.

Przepis na ide­al­ne fryt­ki bel­gij­skie i sos bel­gij­ski

Idealne fryt­ki bel­gij­skie są gru­be i dłu­gie, chru­pią­ce na ze­wnątrz i mięk­kie w środ­ku. Gdy spró­bu­jesz do­brze zro­bio­nych fry­tek bel­gij­skich ze świe­żych ziem­nia­ków, to za­po­mnisz o fryt­kach mro­żo­nych czy mod­nych ostat­nio dłu­gich i cien­kich. Jak więc zro­bić ide­al­ne fryt­ki? (wię­cej…)

Czytaj dalej

Pomoce na­uko­we – Dodawanie pi­sem­ne

Sprawne wy­ko­ny­wa­nie ra­chun­ków wy­ma­ga ćwi­czeń. Nasze star­sze Czytelniczki i Czytelnicy pa­mię­ta­ją za­pew­ne z dzie­ciń­stwa dłu­gie go­dzi­ny spę­dzo­ne na li­cze­niu „słup­ków” czy­li ćwi­cze­niu pi­sem­ne­go do­da­wa­nia i odej­mo­wa­nia. Dlatego też nie ma­ją pro­ble­mów z li­cze­niem gdy pod rę­ką nie ma kal­ku­la­to­ra czy in­nej ma­szy­ny li­czą­cej. Tymczasem współ­cze­sne dzie­ci ma­ją wie­le pro­ble­mów z ra­chun­ka­mi. Wszechobecność kal­ku­la­to­rów roz­le­ni­wia i zda­rza­ją się trze­cio czy na­we­ty czwar­to­kla­si­ści, któ­rzy do­da­ją licz­by za po­mo­cą pal­ców…

(wię­cej…)

Czytaj dalej

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania

Zamknij menu