Jak zro­bić anioł­ka z mo­de­li­ny, czy­li FIMO?

Z te­go ar­ty­ku­łu do­wiesz się jak zro­bić anioł­ka z mo­de­li­ny. Modelina to pla­stycz­ny ma­te­riał, któ­ry moż­na kształ­to­wać i two­rzyć z nie­go róż­ne przed­mio­ty. Modelina jest zna­na rów­nież pod na­zwą fi­mo, któ­ra po­cho­dzi od na­zwy jed­nej z naj­po­pu­lar­niej­szych ma­rek mo­de­li­ny. Fimo to ma­te­riał do­stęp­ny w wie­lu ko­lo­rach i ro­dza­jach, a po upie­cze­niu w pie­kar­ni­ku sta­je się twar­dy i trwały.

Zalety mo­de­li­ny

Modelina ma wie­le za­let, któ­re spra­wia­ją, że jest to ide­al­ny ma­te­riał do two­rze­nia ozdób i bi­żu­te­rii. Modelina jest:

 • ła­twa w uży­ciu – wy­star­czy ją roz­grzać w dło­niach, aby sta­ła się mięk­ka i elastyczna
 • kre­atyw­na – moż­na z niej two­rzyć do­wol­ne kształ­ty i wzo­ry, łą­czyć ko­lo­ry i do­da­wać dodatki
 • eko­no­micz­na – moż­na ją wie­lo­krot­nie prze­twa­rzać (oczy­wi­ście do mo­men­tu utrwa­le­nia) i wy­ko­rzy­sty­wać resztki
 • es­te­tycz­na – po upie­cze­niu ma ład­ny po­łysk i trwa­łe kolory

Podstawy pra­cy z Fimo

Aby pra­co­wać z mo­de­li­ną, po­trzeb­ne są tyl­ko kil­ka pod­sta­wo­wych na­rzę­dzi, ta­kich jak:

 • nóż do cię­cia modeliny
 • wa­łek do roz­wał­ko­wy­wa­nia modeliny
 • fo­rem­ki do wy­ci­na­nia kształtów
 • pa­tycz­ki do ro­bie­nia dziurek
 • pę­dzel­ki i far­by do ma­lo­wa­nia modeliny

Praca z mo­de­li­ną po­le­ga na:

 • przy­go­to­wa­niu mo­de­li­ny – na­le­ży ją roz­grzać w dło­niach, aby sta­ła się mięk­ka i ela­stycz­na, a na­stęp­nie ugnieść i roz­wał­ko­wać na cien­ki placek
 • wy­ci­na­niu kształ­tów – moż­na uży­wać fo­re­mek lub no­ża do wy­ci­na­nia do­wol­nych kształ­tów z pla­cek modeliny
 • łą­cze­niu ele­men­tów – moż­na skle­jać ze so­bą róż­ne kształ­ty i ko­lo­ry mo­de­li­ny, moż­na so­bie po­móc uży­wa­jąc patyczków
 • pie­cze­niu mo­de­li­ny – na­le­ży uło­żyć go­to­we przed­mio­ty z mo­de­li­ny na bla­sze wy­ło­żo­nej pa­pie­rem do pie­cze­nia i wsta­wić do pie­kar­ni­ka na­grza­ne­go do oko­ło 110 stop­ni Celsjusza na oko­ło 30 minut
 • ma­lo­wa­niu mo­de­li­ny – po ostu­dze­niu moż­na po­ma­lo­wać przed­mio­ty z mo­de­li­ny far­ba­mi akry­lo­wy­mi lub lakierem

Jak zro­bić anioł­ka z modeliny

Jednym z naj­faj­niej­szych po­my­słów na to, co moż­na zro­bić z mo­de­li­ny, są anioł­ki. Aniołki z mo­de­li­ny są świet­ną ozdo­bą nie tyl­ko na świę­ta Bożego Narodzenia, ale tak­że na ca­ły rok. Aniołki sym­bo­li­zu­ją na­dzie­ję, mi­łość i ochro­nę, a tak­że do­da­ją uro­ku każ­de­mu wnętrzu.

Aniołka z mo­de­li­ny moż­na zro­bić w do­wol­ny spo­sób, więc po­niż­sza in­struk­cja to tyl­ko jed­na z wie­lu moż­li­wo­ści. Anioły moż­na ro­bić z mo­de­li­ny jed­no­ko­lo­ro­wej i zo­sta­wić je tak jak są, moż­na je po­ma­lo­wać, moż­na też użyć fi­mo w róż­nych ko­lo­rach. Oto więc przy­kła­do­wa in­struk­cja krok po kroku:

Aby zro­bić anioł­ka z mo­de­li­ny, po­trzeb­ne są:

 • bia­ła mo­de­li­na na cia­ło i skrzy­dła aniołka
 • ko­lo­ro­wa mo­de­li­na na wło­sy, su­kien­kę i do­dat­ki aniołka
 • pa­ty­czek do ro­bie­nia dziur­ki na zawieszkę
 • sznu­rek lub łań­cu­szek do za­wie­sze­nia aniołka

Krok po kroku:

 1. Z bia­łej mo­de­li­ny ufor­mo­wać ku­lę na gło­wę anioł­ka i owal na tu­łów anioł­ka. Złączyć je ze sobą.
 2. Z ko­lo­ro­wej mo­de­li­ny ufor­mo­wać wło­sy anioł­ka i przy­kle­ić je do gło­wy. Można też do­dać opa­skę, wstąż­kę lub kwiatek.
 3. Z ko­lo­ro­wej mo­de­li­ny ufor­mo­wać su­kien­kę anioł­ka i przy­kle­ić ją do tu­ło­wia. Można też do­dać pa­sek, gu­zi­ki lub koronkę.
 4. Z bia­łej mo­de­li­ny ufor­mo­wać dwa trój­ką­ty na skrzy­dła anioł­ka i przy­kle­ić je do ple­ców aniołka.
 5. Z ko­lo­ro­wej mo­de­li­ny ufor­mo­wać rę­ce i no­gi anioł­ka i przy­kle­ić je do cia­ła. Można też do­dać bu­ty, rę­ka­wicz­ki lub pierścionek.
 6. Upiec anioł­ka w pie­kar­ni­ku zgod­nie z in­struk­cją na opa­ko­wa­niu modeliny.
 7. Pomalować anioł­ka far­ba­mi akry­lo­wy­mi lub la­kie­rem we­dług wła­sne­go gustu.

Podsumowanie i ga­le­ria zdjęć anioł­ków z modeliny

Tworzenie anioł­ków z mo­de­li­ny to nie tyl­ko świet­na za­ba­wa, ale tak­że spo­sób na wy­ra­że­nie swo­jej kre­atyw­no­ści i oso­bo­wo­ści. Aniołki z mo­de­li­ny mo­gą być pre­zen­tem dla sie­bie lub dla bli­skich, a tak­że ozdo­bą do­mu lub cho­in­ki. Aby za­in­spi­ro­wać się do two­rze­nia anioł­ków z mo­de­li­ny, war­to obej­rzeć przy­kła­do­we zdję­cia anioł­ków z mo­de­li­ny, któ­re mo­gą po­słu­żyć za wzór. Przygotowaliśmy dla Ciebie ga­le­rię in­spi­ru­ją­cych fo­to­gra­fii. Życzymy uda­nej za­ba­wy z mo­de­li­ną! Zapraszamy też do obej­rze­nia po­my­słów na anio­ły z in­nych materiałów.

Leave a Reply