Makrama – sztu­ka wią­za­nia wę­złów

Makrama to dość ła­twa i bar­dzo przy­jem­na sztu­ka po­le­ga­ją­ca na wią­za­niu su­peł­ków. Makramowe wę­zły nie są tak żmud­ne jak su­peł­ki fry­wo­lit­ko­we, bo i naj­czę­ściej uży­wa się tro­chę grub­szych sznu­recz­ków, a i sa­me wę­zły by­wa­ją więk­sze. Technika jest bar­dzo wdzięcz­na i war­to po­świę­cić chwi­lę, by ją by ją po­znać od pod­staw 🙂 (wię­cej…)

Czytaj dalej

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania

Zamknij menu