Naszywanie ce­ki­nów i ko­ra­li­ków

Naszywanie ce­ki­nów i ko­ra­li­ków

Minęły już cza­sy kie­dy ko­lo­ro­we ce­ki­ny i pa­cior­ki ko­ja­rzy­ły się nie­mal wy­łącz­nie z barw­ny­mi ka­mi­zel­ka­mi kra­ko­wia­nek. Używamy ich do de­ko­ra­cji to­re­bek, spodni czy blu­zek. Poznaj tech­ni­ki ich przy­szy­wa­nia.

Naszywanie ce­ki­nów ście­giem po­je­dyn­czym

Naszywanie ce­ki­nów ście­giem po­je­dyn­czym – da­je efekt lek­ko wy­pu­kły, gdyż ce­kin lek­ko od­sta­je z jed­nej stro­ny.

Naszywanie ce­ki­nów ście­giem po­je­dyn­czym

Naszywanie ce­ki­nów ście­giem po­dwój­nym – w prze­ci­wień­stwie do ście­gu pła­skie­go, ta me­to­da da­je efekt bar­dziej przy­le­ga­ją­cy.

Naszywanie ce­ki­nów ście­giem po­dwój­nym pio­no­wym

Naszywanie ce­ki­nów ście­giem po­dwój­nym pio­no­wym – nit­ka two­rzy na ce­ki­nach ko­lo­ro­we ‚prze­cin­ki’.

Naszywanie ce­ki­nów wy­raź­nym ście­giem

Naszywanie ce­ki­nów wy­raź­nym ście­giem – do­dat­ko­wym ele­men­tem de­ko­ra­cyj­nym jest tu nit­ka, któ­rą przy­szy­wa­my ce­ki­ny.

Przyszywanie ce­ki­nów za po­mo­cą pa­cior­ka

Przyszywanie ce­ki­nów za po­mo­cą pa­cior­ka – za­miast nit­ki na wierz­chu wi­docz­ny jest ma­ły ko­ra­lik.

Naszywanie ko­ra­li­ków z nit­ki

Naszywanie ko­ra­li­ków z nit­ki – na przy­mo­co­wa­ną do ma­te­ria­łu nit­kę na­wle­ka­my ko­ra­li­ki, a na­stęp­nie dru­gą nit­ką wy­ko­nu­je­my za po­je­dyn­czym pa­cior­kiem ma­łą ‚okręt­kę’, któ­ra mo­cu­je ko­ra­lik we wła­ści­wym miej­scu.

Aleksandra Dajczak

Twórca portalu kuradomowa.com, bibliotekarz, webmaster i twórca biżuterii z zamiłowaniem do gotowania oraz rzemiosł różnych.

Dodaj komentarz

Zamknij menu
%d bloggers like this: