Jak przy­szyć ce­ki­ny ręcz­nie (ko­ra­li­ki też)

Kobieta w sukni naszywanej cekinami oraz z torebką zdobioną cekinami i koralikami.

Zastanawiasz się jak przy­szyć ce­ki­ny ręcz­nie? A mo­że ko­ra­li­ki? Minęły już cza­sy kie­dy ko­lo­ro­we ce­ki­ny i pa­cior­ki ko­ja­rzy­ły się nie­mal wy­łącz­nie z barw­ny­mi ka­mi­zel­ka­mi kra­ko­wia­nek. Używamy ich do de­ko­ra­cji to­re­bek, spodni czy bluzek.

Przyszywanie ce­ki­nów ręcz­nie ma wie­le za­let. Po pierw­sze, jest to ta­nia i ła­twa me­to­da, któ­ra nie wy­ma­ga spe­cjal­ne­go sprzę­tu ani umie­jęt­no­ści. Po dru­gie, jest to kre­atyw­ne i re­lak­su­ją­ce za­ję­cie, któ­re po­zwa­la wy­ra­zić swój styl i oso­bo­wość. Po trze­cie, jest to spo­sób na od­świe­że­nie i uroz­ma­ice­nie sta­rej lub nud­nej tka­ni­ny. Po czwar­te, jest to oka­zja do stwo­rze­nia uni­kal­ne­go i ory­gi­nal­ne­go wzo­ru, któ­ry bę­dzie pa­so­wał do two­je­go gu­stu i nastroju.

Przyszywanie ce­ki­nów ręcz­nie nie jest trud­ne, je­śli znasz kil­ka pod­sta­wo­wych za­sad. Najpierw mu­sisz wy­brać ce­ki­ny, ko­ra­li­ki, igłę, nit­kę i tka­ni­nę, do któ­rej chcesz je przy­szyć. Następnie mu­sisz za­pla­no­wać wzór, w ja­kim chcesz uło­żyć ce­ki­ny na tka­ni­nie. Możesz to zro­bić na pa­pie­rze lub bez­po­śred­nio na tka­ni­nie. A te­raz po­znaj tech­ni­ki ich przy­szy­wa­nia i użyj jed­ne­go z po­niż­szych ściegów.

Jak przy­szyć ce­ki­ny ręcz­nie ście­giem pojedynczym

Daje efekt lek­ko wy­pu­kły, gdyż ce­kin lek­ko od­sta­je z jed­nej strony.

naszywanie cekinów ścieg pojedynczy
Naszywanie ce­ki­nów ście­giem pojedynczym

Naszywanie ce­ki­nów ście­giem podwójnym

W prze­ci­wień­stwie do ście­gu pła­skie­go, ta me­to­da da­je efekt bar­dziej przylegający.

naszywanie cekinów ściegiem podwójnym
Naszywanie ce­ki­nów ście­giem pojedynczym

Naszywanie ce­ki­nów ście­giem po­dwój­nym pionowym

Nitka two­rzy na ce­ki­nach ko­lo­ro­we 'prze­cin­ki’.

.

przyszywanie cekinów ściegiem podwójnym pionowym
Naszywanie ce­ki­nów ście­giem po­dwój­nym pionowym

Naszywanie ce­ki­nów wy­raź­nym ściegiem

Dodatkowym ele­men­tem de­ko­ra­cyj­nym jest tu nit­ka, któ­rą przy­szy­wa­my cekiny.

wyraźny ścieg do cekinów
Naszywanie ce­ki­nów wy­raź­nym ściegiem

Jak przy­szyć ce­ki­ny ręcz­nie za po­mo­cą paciorka

Zamiast nit­ki na wierz­chu wi­docz­ny jest ma­ły koralik.

Cekiny przyszywane za pomocą koralików
Przyszywanie ce­ki­nów za po­mo­cą paciorka

Naszywanie ko­ra­li­ków z nitki

Na przy­mo­co­wa­ną do ma­te­ria­łu nit­kę na­wle­ka­my ko­ra­li­ki, a na­stęp­nie dru­gą nit­ką wy­ko­nu­je­my za po­je­dyn­czym pa­cior­kiem ma­łą 'okręt­kę’, któ­ra mo­cu­je ko­ra­lik we wła­ści­wym miejscu.

Naszywanie ręczne koralików z nitki
Naszywanie ko­ra­li­ków z nitki

Mam na­dzie­ję, że już wiesz jak przy­szyć ce­ki­ny ręcz­nie i je­den z po­wyż­szych ście­gów przy­padł Ci do gu­stu. Mam na­dzie­ję, że nie by­ło trud­no na­uczyć się i nie­dłu­go zo­sta­niesz ce­ki­no­wą ekspertką.

Leave a Reply