Zdrowa kost­ka ro­so­ło­wa

Koncentrat bu­lio­nu wa­rzyw­ne­go lub mię­sne­go ja­ko pod­sta­wa do zro­bie­nia zdro­we­go po­sił­ku? Brzmi nie­praw­do­po­dob­nie. A gdy­by­śmy sa­mi de­cy­do­wa­li o je­go skła­dzie? Jest to re­al­ne. W urzą­dze­niu wie­lo­funk­cyj­nym Thermomix mo­że­my bez wy­sił­ku przy­rzą­dzić kon­cen­trat o ulu­bio­nym sma­ku. Bez kon­ser­wan­tów, ale z dłu­gim ter­mi­nem waż­no­ści. (wię­cej…)

Czytaj dalej

Thermomix – prze­pis na lo­dy owo­co­we

Dietetyczne i zdro­we lo­dy, któ­re mo­gą jeść bez­kar­nie dzie­ci du­że i ma­łe nie tyl­ko w ma­łych ilo­ściach. Nie za­wie­ra­ją żad­ne­go tłusz­czu ani bia­łek są więc ide­al­ne dla osób dba­ją­cych o li­nię. Dodatkową ich za­le­tą jest to, że mo­że­my cie­szyć się ich sma­kiem za­raz po przy­go­to­wa­niu, bez do­dat­ko­we­go za­mra­ża­nia. (wię­cej…)

Czytaj dalej

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania

Zamknij menu