Domowa kost­ka ro­so­ło­wa Thermomix w słoiczku

urządzenie kuchenne typu thermomix na stole w kuchni

Koncentrat bu­lio­nu wa­rzyw­ne­go lub mię­sne­go (do­mo­wa kost­ka ro­so­ło­wa Thermomix) ja­ko pod­sta­wa do zro­bie­nia zdro­we­go po­sił­ku? Brzmi nie­praw­do­po­dob­nie. A gdy­by­śmy sa­mi de­cy­do­wa­li o je­go skła­dzie? Jest to re­al­ne. W urzą­dze­niu wie­lo­funk­cyj­nym Thermomix mo­że­my bez wy­sił­ku przy­rzą­dzić kon­cen­trat o ulu­bio­nym sma­ku. Bez kon­ser­wan­tów, ale z dłu­gim ter­mi­nem ważności. 

1. Koncentrat bu­lio­nu dro­bio­we­go (dro­bio­wa do­mo­wa kost­ka ro­so­ło­wa Thermomix) 

Składniki:

 • 300 g nó­żek kur­cza­ka, bez ko­ści, bez skó­ry, bez ścię­gien, po­kro­jo­nych na ka­wał­ki ( z ok. 500 g nó­żek kurczaka)
 • 200 g wa­rzyw, mie­sza­nych ( se­le­ra, ce­bu­li, czosn­ku, po­ra), po­kro­jo­nych na kawałki
 • 4 ga­łąz­ki mie­sza­nych ziół, świe­żych ( szał­wii, roz­ma­ry­nu, pie­trusz­ki), tyl­ko liście
 • 150 g so­li mor­skiej, gruboziarnistej
 • 50 g bia­łe­go wina
 • 1 liść laurowy
 • 1 goź­dzik
 • 5 na­sion kolendry

Sposób przy­go­to­wa­nia:

 1. Do na­czy­nia mik­su­ją­ce­go wło­żyć ka­wał­ki mię­sa kur­cza­ka, roz­drob­nić 5 s/obr. 7. Przełożyć do in­ne­go naczynia.
 2. Do na­czy­nia mik­su­ją­ce­go wło­żyć wszyst­kie wa­rzy­wa i zio­ła, roz­drob­nić 10 s/obr. 5.
 3. Dodać sól, roz­drob­nio­ne mię­so, wi­no, liść lau­ro­wy i goź­dzik, go­to­wać 30 min/Varoma/obr. 2, na po­kryw­kę na­czy­nia mik­su­ją­ce­go za­miast miar­ki po­sta­wić koszyczek.
 4. Zdjąć ko­szy­czek, za­ło­żyć miar­kę, zmik­so­wać 1 min/obr. 10.
 5. Przełożyć do szczel­nie za­mknię­te­go sło­ika, po­zo­sta­wić do ostygnięcia.
 6. Domowa kost­ka ro­so­ło­wa Thermomix jest gotowa.

Dawkowanie:
Do przy­go­to­wa­nia 500 g płyn­ne­go bu­lio­nu użyć 1-2 ły­żecz­ki kon­cen­tra­tu i 500 g wody.

Przechowywanie:
Koncentrat prze­cho­wy­wa­ny w lo­dów­ce za­cho­wa świe­żość przez kil­ka miesięcy.


2. Koncentrat bu­lio­nu wa­rzyw­ne­go (wer­sja jarska)

Składniki:

 • 50 g par­me­za­nu, po­kro­jo­ne­go na kawałki
 • 200 g se­le­ra naciowego
 • 250 g marchewki
 • 100 g cebuli
 • 100 g pomidorów
 • 150 g cukinii
 • 1 zą­bek czosnku
 • 50 g grzy­bów, świeżych
 • 1 liść lau­ro­wy, opcjo­nal­nie 6 ga­łą­zek mie­sza­nych ziół, świe­żych ( ba­zy­lia, szał­wia, roz­ma­ryn), tyl­ko liście
 • 4 ga­łąz­ki pie­trusz­ki, świeżej
 • 120 g so­li mor­skiej, gruboziarnistej
 • 30 g bia­łe­go wy­traw­ne­go wina
 • 1 ły­żecz­ka oli­wy z oliwek

Sposób przy­go­to­wa­nia:

 1. Do na­czy­nia mik­su­ją­ce­go wło­żyć par­me­zan, roz­drob­nić 10 s/obr. 10, prze­ło­żyć do in­ne­go naczynia.
 2. Pociąć wszyst­kie wa­rzy­wa na ka­wał­ki, wło­żyć je ra­zem z zio­ła­mi do na­czy­nia mik­su­ją­ce­go, roz­drob­nić 10 s/obr.7.
 3. Dodać sól, wi­no i oli­wę z oli­wek, go­to­wać 40 min/Varoma/obr. 2, na po­kry­wę na­czy­nia mik­su­ją­ce­go za­miast miar­ki po­sta­wić koszyczek.
 4. Zdjąć ko­szy­czek, do­dać par­me­zan, za­ło­żyć miar­kę, zmik­so­wać 1 min/obr. 10. Przełożyć do szczel­nie za­mknię­te­go sło­ika, po­zo­sta­wić do ostygnięcia.

Dawkowanie:
Do przy­go­to­wa­nia 500 g płyn­ne­go bu­lio­nu użyć 1-2 ły­żecz­ki kon­cen­tra­tu i 500 g wody.

Przechowywanie:
Koncentrat prze­cho­wy­wa­ny w lo­dów­ce za­cho­wa świe­żość przez kil­ka miesięcy.

Jeśli po­do­bał Ci się ten ar­ty­kuł, mo­żesz zo­sta­wić po so­bie ślad do­da­jąc ko­men­tarz lub udo­stęp­nia­jąc link na me­diach spo­łecz­no­ścio­wych. A kost­ka ro­so­ło­wa w sło­icz­ku przy­da Ci się do przy­go­to­wa­nia pysz­ne­go ri­sot­to z kre­wet­ka­mi we­dług na­sze­go przepisu.

Leave a Reply