Wszystko o my­ciu okien
Wikimedia Commons, (c) Nieuw~commonswiki

Wszystko o my­ciu okien

Każde po­miesz­cze­nie z czy­sty­mi okna­mi sta­je się od ra­zu przy­jem­niej­sze, a jak jesz­cze na oknach wi­szą świe­żo wy­pra­ne fi­ran­ki… nie ma mil­sze­go miej­sca by wy­po­cząć z sa­tys­fak­cją do­brze wy­peł­nio­nych obo­wiąz­ków. Tak to już jest, że że­by do­brze wy­po­cząć, trze­ba się na­pra­co­wać. Bez te­go wy­po­czy­nek sta­je się le­ni­stwem. (wię­cej…)

Czytaj dalej

Jak prać fi­ran­ki

Firanki za­pew­nia­ją nam w oknach dys­kret­ną ochro­nę przed nie­pro­szo­ny­mi spoj­rze­nia­mi prze­chod­niów lub są­sia­dów. Są zna­czą­cym ele­men­tem de­ko­ra­cyj­nym w po­ko­ju. Są też nie­ste­ty do­sko­na­łym ła­pa­czem ku­rzu, dy­mu ty­to­nio­we­go w wsze­la­kich za­nie­czysz­czeń, któ­re uno­szą się w po­ko­ju. (wię­cej…)

Czytaj dalej

Mole ubra­nio­we, mo­le fu­trza­ne – jak się ich po­zbyć

Mól ubra­nio­wy

Właściwa na­zwa to mól wło­sien­ni­czek. Mole ubra­nio­we nie lu­bią świa­tła i kiep­sko la­ta­ją. Właściwie la­ta­ją głów­nie sam­czy­ki, sa­micz­ki zaś dość do­brze bie­ga­ją, a na­wet ska­czą! Jedna sa­micz­ka w cza­sie ca­łe­go ży­cia skła­da oko­ło 220 jaj. Z każ­de­go ja­ja po 12 dniach wy­klu­wa się żar­łocz­na lar­wa, któ­ra czy­ni spu­sto­sze­nie w na­szych sza­fach.

(wię­cej…)

Czytaj dalej

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania

Zamknij menu