Jak usu­nąć pla­my tłuszczu

Plamy na ubra­niach czy dy­wa­nach zda­rza­ją się w róż­nych sy­tu­acjach. Najtrudniejsze do usu­nię­cia są te po­wsta­łe w kon­tak­cie odzie­ży z tłu­stym je­dze­niem, pry­ska­ją­cym, go­rą­cym ole­jem czy z prze­róż­ny­mi sma­ra­mi. Tłuste pla­my na ubra­niach są upo­rczy­we i trze­ba użyć spraw­dzo­nych spo­so­bów, aby fi­nal­nie się ich pozbyć.

Plamy na odzieży

Najczęściej tłu­ste pla­my na ubra­niach po­wsta­ją przy je­dze­niu lub go­to­wa­niu. Nietrudno wów­czas o po­pla­mie­nie ulu­bio­nej bluz­ki go­rą­cym tłusz­czem z pa­tel­ni czy ma­jo­ne­zem z ka­nap­ki. Istnieją na szczę­ście róż­no­rod­ne, sku­tecz­ne spo­so­by na pla­my po­wsta­łe po kon­tak­cie ubrań z wszel­kie­go ro­dza­ju tłusz­cza­mi. Trzeba je­dy­nie uwa­żać, aby wy­bra­ne przez nas me­to­dy usu­wa­nia plam nie znisz­czy­ły tka­ni­ny, z któ­rej uszy­te jest ubranie.

Usuwanie plam z tłusz­czu po­win­ni­śmy roz­po­cząć od za­pra­nia pla­my go­rą­cą wo­dą i pły­nem do my­cia na­czyń. Unikniemy dzię­ki te­mu głę­bo­kie­go wnik­nię­cia tłusz­czu w struk­tu­rę tka­ni­ny. Na tłu­ste pla­my zna­ko­mi­cie dzia­ła mą­ka ziem­nia­cza­na, któ­rą trze­ba po­sy­pać pla­mę i po­zo­sta­wić ją na kil­ka mi­nut, a na­stęp­nie wy­czy­ścić szczot­ką lub wy­płu­kać w cie­płej wodzie.

Na trwa­łe tka­ni­ny po­pla­mio­ne tłusz­czem moż­na wy­ko­rzy­stać ben­zy­nę, aby przy­wró­cić im daw­ny wy­gląd. Pamiętajmy, aby przy tym pod za­pla­mio­ne miej­sce pod­ło­żyć pa­pie­ro­wy ręcz­nik, a po wy­czysz­cze­niu pla­my, wy­płu­kać ubra­nie w cie­płej wo­dzie. Stare, tłu­ste pla­my usu­nie­my przy uży­ciu al­ko­ho­lu lub roz­pusz­czal­ni­ka, ale ten ostat­ni mo­że jed­nak znisz­czyć ko­lo­ro­we tkaniny.

Jak po­ra­dzić so­bie sku­tecz­nie z plamami?

Jeśli wska­za­ne po­wy­żej do­mo­we spo­so­by na tłu­ste pla­my oka­żą się nie­sku­tecz­ne, wte­dy war­to się­gnąć po środ­ki che­micz­ne. Sprawdzonym spo­so­bem na tłu­ste pla­my jest na­tych­mia­sto­we za­pra­nie pla­my przy uży­ciu od­pla­mia­cza. Taka me­to­da usu­wa­nia plam bę­dzie sku­tecz­na m.in. przy uży­ciu prosz­ku Vanish Oxi Action. Zaleca się, aby roz­pu­ścić pro­szek w wo­dzie i ta­kim roz­two­rem po­kryć pla­mę. Po kil­ku mi­nu­tach na­le­ży ją za­prać i wrzu­cić odzież nor­mal­nie do pra­nia w pral­ce, do­da­jąc środ­ki czy­sto­ści do od­pla­mia­nia upo­rczy­wych plam do prosz­ku. Po wy­ję­ciu ubrań z pral­ni bę­dą one wol­ne od tłu­stych za­cie­ków. W po­dob­ny spo­sób moż­na usu­wać tłu­ste pla­my z dy­wa­nu, sto­su­jąc od­po­wied­nie środ­ki czy­sto­ści, o ak­tyw­nych skład­ni­kach, umoż­li­wia­ją­cych usu­nię­cie pla­my bez ko­niecz­no­ści pra­nia ca­łe­go dywanu.

Leave a Reply