Dwa spo­so­by skła­da­nia T-shirtów
Wikimedia Commons (c) Christian Heilmann

Dwa spo­so­by skła­da­nia T-shirtów

Składanie t-shirtów nie jest ni­czym szcze­gól­nie trud­nym. Nic jed­nak nie stoi na prze­szko­dzie, by na­uczyć się no­wych spo­so­bów wy­ko­ny­wa­nia tej pro­stej czyn­no­ści. Na po­czą­tek me­to­da bły­ska­wicz­na opra­co­wa­na w Japonii: (wię­cej…)

Czytaj dalej Dwa spo­so­by skła­da­nia T-shirtów

Uniwersalna li­sta zakupów

Pisaliśmy już o tym, jak zaplanować zakupy. Tym razem przedstawiamy "gotowca", który umożliwi błyskawiczne sprawdzenie zapasów podstawowych artykułów oraz przygotowanie logicznie posortowanej listy zakupów. Główną zaletą naszej listy jest to,…

Czytaj dalej Uniwersalna li­sta zakupów

Ważenie bez wagi!

Czy wiesz, że w kuch­ni nie ko­niecz­nie mu­sisz ko­rzy­stać z wa­gi przy pod­sta­wo­wych pro­duk­tach? Wystarczy, że spoj­rzysz na po­niż­szą li­stę a bę­dziesz potrafił(-a) „zwa­żyć” nie­któ­re pro­duk­ty za po­mo­cą szklan­ki oraz ły­żek. (wię­cej…)

Czytaj dalej Ważenie bez wagi!

Domowy po­pcorn z mikrofalówki

Nie mam w do­mu ma­szyn­ki do ro­bie­nia po­pcor­nu, ale mam mi­kro­fa­lów­kę i bar­dzo lu­bię uży­wać ją do pra­że­nia ku­ku­ry­dzy. Nie mu­szę jed­nak ku­po­wać po­pcor­nu do mi­kro­fa­li. Mogę ku­pić zwy­kły po­pcorn i do­mo­wym spo­so­bem przy­go­to­wać go do upra­że­nia w mi­kro­fa­lów­ce. Zobacz jak ja­kie to pro­ste 🙂 (wię­cej…)

Czytaj dalej Domowy po­pcorn z mikrofalówki

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania