Ozdoby wiel­ka­noc­ne – bar­wie­nie pisanek

Pisanki, kra­szan­ki – nie mo­że ich za­brak­nąć w wiel­ka­noc­nym ko­szycz­ku. Oto kil­ka tra­dy­cyj­nych spo­so­bów na uzy­ska­nie pro­stych barw­ni­ków do far­bo­wa­nia świą­tecz­nych jaj.

Farbując jaj­ka pa­mię­taj­my, że na efekt koń­co­wy – róż­ne od­cie­nie ko­lo­rów – zło­żą się nie tyl­ko stę­że­nie barw­ni­ka, czas mo­cze­nia w nim jaj­ka, ale też na­tu­ral­ny ko­lor skorupki.Naturalne barw­ni­ki ro­bi­my z wy­wa­rów róż­nych ro­ślin i ziół. Oto, co nam jest po­trzeb­ne do uzy­ska­nia po­szcze­gól­nych kolorów:

 • Żółty – li­ście brzo­zy, ol­chy i mło­dej ja­bło­ni, su­szo­ne kwia­ty ja­skrów po­lnych, ru­mia­nek, su­che łu­pin­ki ce­bu­li oraz igły mo­drze­wio­we (ja­śniej­sze od­cie­nie naj­le­piej uda­ją się na bia­łych jajkach)
 • Czerwony – ko­ra dę­bu, szysz­ki ol­cho­we, owo­ce czar­ne­go bzu, su­szo­ne ja­go­dy, su­che łu­pin­ki cebuli
 • Różowy – sok z bu­ra­ka (je­śli sok moc­no roz­cień­czy­my wo­dą wyj­dzie nam ja­sny ró­żo­wy, je­śli dłu­go po­mo­czy­my w czy­sty so­ku uzy­ska­my na­wet ko­lor czerwony)
 • Pomarańczowy – mar­chew, dynia
 • Brązowy – łu­pi­ny orze­cha, igły jodłowe
 • Niebieski – owo­ce tarniny
 • Fioletowy – płat­ki ciem­nej malwy
 • Zielony – tra­wa, po­krzy­wa, li­ście barw­ni­ka, mło­de ży­to, ko­ra brzo­zo­wa, wy­war z jemioły
 • Czarny – wy­go­to­wa­ne ol­cho­we szyszki

Ciekawe efek­ty moż­na też uzy­skać mie­sza­jąc róż­ne barw­ni­ki ze so­bą. Tak też moż­na pró­bo­wać bar­wić na kolory:

 • Złoty – łu­pi­ny orze­cha i ce­bu­la (ce­bu­li mu­si być wię­cej niż orzecha)
 • Fioletowy – owo­ce tar­ni­ny i czar­ne­go bzu

Do wszyst­kich na­tu­ral­nych wy­wa­rów na­le­ży do­dać nie­co octu, co spra­wi, że ko­lo­ry bę­dą trwalsze.

Do mniej tra­dy­cyj­nych spo­so­bów bar­wie­nia ja­jek należą:

 • far­bo­wa­nie po­przez go­to­wa­nie ja­jek z ry­si­ka­mi che­micz­nych (ko­pio­wych) ołów­ków – uzy­sku­je­my ślicz­ny fio­le­to­wy kolor;
 • bar­wie­nie przy po­mo­cy ko­lo­ro­wej bi­bu­ły – bi­bu­łę o in­ten­syw­nych ko­lo­rach po­cię­tą na drob­ne ka­wał­ki za­le­wa­my go­rą­cą wo­dą z do­dat­kiem octu;

Barwiąc jaj­ka, mo­że­my go­to­wać je na twar­do w wy­wa­rze . Farbując wy­dmusz­ki za­nu­rza­my je w zim­nym barw­ni­ku (pa­mię­taj­my o tym, by za­le­pić wo­skiem dziur­ki w sko­rup­ce, by far­ba nie do­sta­ła się do środka).

Aby pi­san­ki ład­nie wy­glą­da­ły moż­na je do­dat­ko­wo prze­trzeć szmat­ką umo­czo­ną w oleju.

Leave a Reply