Ozdoby Wielkanocne – szy­deł­ko­we pisanki

Szydełkowe 'ko­szul­ki’ na pi­san­ki sta­ną się pięk­na ozdo­bą wiel­ka­noc­nych świąt. Ich wy­ko­na­nie nie jest szcze­gól­nie trud­ne, ani cza­so­chłon­ne. Szydełkowe pi­san­ki wy­ko­nu­je się na wy­dmusz­kach ja­jek, uży­wa­jąc do te­go ko­lo­ro­wych kor­don­ków lub cien­kich włó­czek. Do wy­koń­cze­nia pi­sa­nek moż­na użyć ko­lo­ro­wych kwiat­ków z ma­te­ria­łu lub wstążek.

(wię­cej…)

Czytaj dalejOzdoby Wielkanocne – szy­deł­ko­we pisanki

Ozdoby Wielkanocne – szy­deł­ko­we ser­wet­ki, pi­san­ki, ko­ron­ki na­gro­dzo­ne w kon­kur­sie Kury Domowej

Prace Pań z „Klubu ro­bó­tek ręcz­nych” w Bieniowie na­gro­dzo­ne w Wielkanocnym Konkursie Szydełkowym książ­ką Edie Eckman „Bordiury szy­deł­ko­we nie tyl­ko ko­ron­ko­we”. Gratulujemy!

(wię­cej…)

Czytaj dalejOzdoby Wielkanocne – szy­deł­ko­we ser­wet­ki, pi­san­ki, ko­ron­ki na­gro­dzo­ne w kon­kur­sie Kury Domowej

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania