Ozdoby Wielkanocne – szy­deł­ko­we ser­wet­ki, pi­san­ki, ko­ron­ki na­gro­dzo­ne w kon­kur­sie Kury Domowej

Prace Pań z „Klubu ro­bó­tek ręcz­nych” w Bieniowie na­gro­dzo­ne w Wielkanocnym Konkursie Szydełkowym książ­ką Edie Eckman „Bordiury szy­deł­ko­we nie tyl­ko ko­ron­ko­we”. Gratulujemy!

This sli­de­show re­qu­ires JavaScript.

Nazywam się Jolanta Czaińska i pra­cu­ję w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bieniowie i je­stem za­ło­ży­ciel­ką „Klubu ro­bó­tek ręcz­nych” w Bieniowie. Bieniów jest ma­łą miej­sco­wo­ścią w wo­je­wódz­twie lu­bu­skim dla­te­go wszy­scy miesz­kań­cy się zna­ją, sko­rzy­sta­łam z te­go i po­sta­no­wi­łam ze­brać kil­ka pań któ­re rów­nież pa­sjo­nu­ją się szy­deł­ko­wa­niem by stwo­rzyć ma­ły klub. Na po­cząt­ku nie by­ło wie­lu chęt­nych jed­nak dziś mój klub li­czy 7 człon­kiń. Chętnie dzie­li­my się swo­imi do­świad­cze­nia­mi i po­ma­ga­my so­bie na­wza­jem. Chciałabym że­by ten kon­kurs był do­wo­dem na to że na­wet ama­tor mo­że coś osią­gnąć tyl­ko po­trze­ba chę­ci i mo­ty­wa­cji. Spotkania klu­bu dla nas są wiel­ką ra­do­ścią i po­wo­dem by spę­dzić mi­ło czas.

Imiona człon­kiń: Maria, Genowefa, Grażyna, Teresa, Renia, Karolina

Jedna odpowiedź do „Ozdoby Wielkanocne – szy­deł­ko­we ser­wet­ki, pi­san­ki, ko­ron­ki na­gro­dzo­ne w kon­kur­sie Kury Domowej”

  1. Awatar Marzynia
    Marzynia

    Przepiękne! Wszystkim pa­niom gratuluję 🙂

Leave a Reply