Wielkanocne ku­ry ko­gu­ty i kur­cza­ki ze sty­ro­pia­no­wych jajek

Robienie ozdób wiel­ka­noc­nych nie tyl­ko wpro­wa­dza nas w pod­nio­sły świą­tecz­ny na­strój, ale da­je moż­li­wość po­zna­nia no­wych, cie­ka­wych, czy też za­po­mnia­nych tech­nik rę­ko­dziel­ni­czych. (wię­cej…)

Czytaj dalej Wielkanocne ku­ry ko­gu­ty i kur­cza­ki ze sty­ro­pia­no­wych jajek

Jak zro­bić ozdo­by Bożonarodzeniowe z pocztówek

Robienie ozdób cho­in­ko­wych z pocz­tó­wek jest za­ję­ciem za­czerp­nię­tym tro­chę z in­nej epo­ki. W do­bie in­ter­ne­tu ży­cze­nia wy­sy­ła­my naj­czę­ściej ma­ilem, a ze skrzy­nek pocz­to­wych wy­cią­ga­my ra­czej ra­chun­ki niż li­sty. Mimo to kart­ki bo­żo­na­ro­dze­nio­we, choć już du­żo rza­dziej niż kie­dyś, wciąż jesz­cze tra­fia­ją w na­sze rę­ce. I z tych wła­śnie kar­tek mo­że­my zro­bić pro­ste, ale bar­dzo ład­ne ozdo­by na choinkę.

(wię­cej…)

Czytaj dalej Jak zro­bić ozdo­by Bożonarodzeniowe z pocztówek

Wielkanocne ozdo­by z ma­sy sol­nej zdo­bio­nej tech­ni­ką deucoupage

Masa sol­na jest faj­nym ma­te­ria­łem by wy­ko­nać pła­skie ozdo­by na pa­ty­ku – pi­san­ki, kur­cza­ki, mo­tyl­ki. Masa sol­na jest też do­brym ma­te­ria­łem, by ozdo­bić ją tech­ni­ką de­co­upa­ge. Zobacz jak krok po kro­ku wy­ko­nać wiel­ka­noc­ne de­ko­ra­cje i ozdo­bić je pa­pie­ro­wy­mi serwetkami.

(wię­cej…)

Czytaj dalej Wielkanocne ozdo­by z ma­sy sol­nej zdo­bio­nej tech­ni­ką deucoupage

Jak zro­bić je­sien­ne grzyb­ki z tek­tu­ro­wych opa­ko­wań po jajkach

Jesień – czas kasz­ta­nów, uno­szo­nych wia­trem żół­tych i czer­wo­nych li­ści, ale też czas ro­dzin­nych wy­pra­wa do la­su na grzy­by. Dziś za­chę­cam, cy wy­brać się z dzieć­mi na grzy­by, nie ru­sza­jąc się z do­mu. W ja­ki spo­sób? Zróbcie grzyb­ki z tek­tu­ro­wych opa­ko­wań po jajkach.

(wię­cej…)

Czytaj dalej Jak zro­bić je­sien­ne grzyb­ki z tek­tu­ro­wych opa­ko­wań po jajkach

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania