Jak zro­bić ozdo­by Bożonarodzeniowe z pocztówek

Robienie ozdób cho­in­ko­wych z pocz­tó­wek jest za­ję­ciem za­czerp­nię­tym tro­chę z in­nej epo­ki. W do­bie in­ter­ne­tu ży­cze­nia wy­sy­ła­my naj­czę­ściej ma­ilem, a ze skrzy­nek pocz­to­wych wy­cią­ga­my ra­czej ra­chun­ki niż li­sty. Mimo to kart­ki bo­żo­na­ro­dze­nio­we, choć już du­żo rza­dziej niż kie­dyś, wciąż jesz­cze tra­fia­ją w na­sze rę­ce. I z tych wła­śnie kar­tek mo­że­my zro­bić pro­ste, ale bar­dzo ład­ne ozdo­by na choinkę.

This sli­de­show re­qu­ires JavaScript.

Do zro­bie­nia ozdób cho­in­ko­wych z pocz­tó­wek potrzebujesz:

  • pocz­tów­ki bo­żo­na­ro­dze­nio­we (mo­gą być też ro­dzin­ne zdjęcia),
  • no­życz­ki,
  • dziur­kacz do pa­pie­ru, szy­deł­ko, kor­do­nek lub cien­ka włóczka,
    lub dziur­kacz i tro­chę ko­lo­ro­wych wstą­żek z ma­te­ria­łu lub wstą­żek do pa­ko­wa­nia prezentów,
  • ozdob­ne no­życz­ki, wstąż­ki z ma­te­ria­łu i ma­szy­na do szycia.

Bazą do zro­bie­nia pa­pie­ro­wych ozdób są kwa­dra­ty wy­cię­te z pocz­tó­wek. Do wy­ko­na­nia jed­nej ozdo­by po­trzeb­ne są dwa kwadraty.

Ozdoby z pocz­tó­wek moż­na zro­bić na trzy sposoby.

1. Ozdoby z pocz­tó­wek ob­ro­bio­ne na­oko­ło szydełkiem.
Dwa kwa­dra­ci­ki z pocz­tó­wek skła­da­my ob­raz­ka­mi na ze­wnątrz i przy po­mo­cy dziur­ka­cza ro­bi­my do­oko­ła otwo­ry co 1-1,5 cm. Kwadraciki ob­ra­bia­my na­oko­ło szy­deł­kiem – pół­słu­pek w otwór w kar­to­ni­ku i kil­ka oczek łań­cusz­ka. Na ro­gach prze­ra­bia­my 3 pół­słup­ki w jed­nym otwo­rze. Drugi rzą­dek skła­da się z sa­mych pół­słup­ków i pi­ko­tek z 3 oczek łań­cusz­ka wy­ko­ny­wa­nych na środ­ku po­mię­dzy dziur­ka­mi w kwa­dra­ci­kach. Nie za­po­mi­na­my też o za­wiesz­ce z łańcuszka.

2. Ozdoby z pocz­tó­wek prze­ple­cio­ne tasiemką.
Dwa kwa­dra­ci­ki z pocz­tó­wek skła­da­my ob­raz­ka­mi na ze­wnątrz i przy po­mo­cy dziur­ka­cza ro­bi­my do­oko­ła otwo­ry co 1-1,5 cm. Przeplatamy na­oko­ło ta­siem­kę przez otwo­ry tak, by jej koń­ce spo­tka­ły się na gó­rze, rów­no po środ­ku. Wiążemy koń­ce ta­siem­ki, by po­wsta­ła ład­na zawieszka.

3. Ozdoby z pocz­tó­wek zszy­te na maszynie.
Dwa kwa­dra­ci­ki z pocz­tó­wek skła­da­my ob­raz­ka­mi na ze­wnątrz. Brzegi kwa­dra­ci­ków ob­ci­na­my no­życz­ka­mi ozdob­ny­mi. Pomiędzy ni­mi na gó­rze umiesz­cza­my ka­wa­łek ta­siem­ki na za­wiesz­kę. Całość zszy­wa­my na ma­szy­nie ście­giem prostym.

Każda me­to­da ma swo­je za­le­ty. Pocztówki ob­ro­bio­ne szy­deł­kiem są bar­dzo de­ko­ra­cyj­ne. Te z prze­ple­cio­ną ta­siem­ką są ide­al­ne do wy­ko­na­nia wraz z dzieć­mi. Ozdoby ob­szy­te na ma­szy­nie ro­bi się naj­szyb­ciej. Wybierzcie sa­mi, któ­ra wer­sja Wam naj­bar­dziej odpowiada 🙂

Leave a Reply