Przepis na KERSTKRANSJES – cia­stecz­ka w kształ­cie wień­ca na Boże Narodzenia

Portal http://brandsma.pl/ zachęca do poznania i przetestowania przepisów na okres od Bożego Narodzenia do Święta Trzech Króli pochodzących z Niderlandów. Przepisy pochodzą z bloga Nederlands Dis, którego autorem Paul Hoftijzer…

Czytaj dalej Przepis na KERSTKRANSJES – cia­stecz­ka w kształ­cie wień­ca na Boże Narodzenia

Przepis na dwu­ko­lo­ro­we cia­stecz­ka z amoniakiem

Dziś naj­czę­ściej pie­cze się cia­stecz­ka z do­dat­kiem prosz­ku do pie­cze­nia lub so­dy oczysz­czo­nej. Coraz rza­dziej do­da­je się amo­niak (czy­li kwa­śny wę­gla­nu amo­nu). Bywa, że trud­no go na­wet do­stać – nie w każ­dym skle­pi­ku go ma­ją. A jed­nak za­chę­cam do na­by­cia amo­nia­ku i wy­pró­bo­wa­nia prze­pi­su na dwu­ko­lo­ro­we cia­stecz­ka z amo­nia­kiem. Amoniaczki wspa­nia­le na­da­ją się do prze­gry­zie­nia na przy­kład przy ka­wie. Można je prze­cho­wy­wać przez ja­kiś czas w szczel­nie za­mknię­tej puszce.

(wię­cej…)

Czytaj dalej Przepis na dwu­ko­lo­ro­we cia­stecz­ka z amoniakiem

Przepis na cia­stecz­ka owsiane

Kiedy chcia­ło­by się schru­pać coś pysz­nie kru­che­go, nie bar­dzo tu­czą­ce­go, a szcze­gól­nie kie­dy nie moż­na jeść mle­ka, jaj, ani in­nych uczu­la­ją­cych pro­duk­tów, naj­pro­ściej się­gnąć do bla­sza­ne­go pu­deł­ka, w któ­rym za­wsze jest za­pas owsia­nych cia­ste­czek… (wię­cej…)

Czytaj dalej Przepis na cia­stecz­ka owsiane

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania