Przepis na cia­stecz­ka z kasz­ki ryżowej

Jeśli po­szu­ku­jesz prze­pis na coś słod­kie­go smacz­ne­go dla osób na die­cie bez­glu­te­no­wej to wy­pró­buj ko­niecz­nie ten prze­pis. Jeśli szu­kasz pro­ste­go i pysz­ne­go prze­pi­su na cia­stecz­ka to też go ko­niecz­nie wypróbuj 🙂

Składniki:

  • 1 opa­ko­wa­nie kasz­ki ry­żo­wej (200g)
  • 200 g margaryny
  • 3 jaj­ka
  • 100 g cukru
  • pła­ska ły­żecz­ka prosz­ku do pieczenia
  • 100 g wiór­ków kokosowych
  • cu­kier waniliowy
  • dżem lub wi­sien­ki z kon­fi­tur do de­ko­ra­cji (moż­na też dać ka­wa­łe­czek gorz­kiej czekolady)

Wszystkie skład­ni­ki mie­sza­my do­kład­nie ra­zem (ręcz­nie lub w mik­se­rze) i od­sta­wia­my na oko­ło 15 mi­nut do lo­dów­ki, by kasz­ka na­pęcz­nia­ła. Z cia­sta for­mu­je­my ku­lecz­ki wiel­ko­ści orze­cha wło­skie­go, ro­bi­my w nich nie­wiel­ki wgłę­bie­nie i ukła­da­my na blasz­ce wy­ło­żo­nej pa­pie­rem do pie­cze­nia (nie­zbyt gę­sto, bo cia­stecz­ka jesz­cze uro­sną). W za­głę­bie­nia wkła­da­my odro­bi­nę dże­mu lub wi­sien­ki. Możesz też ufor­mo­wać z nich pła­skie okrą­głe cia­stecz­ka – w ta­kiej for­mie na­da­ją się na­wet do dłuż­sze­go prze­cho­wy­wa­nia, choć u mnie dłu­go ni­gdy nie postoją… 😉
Ciasteczka pie­cze­my 10-15 mi­nut w tem­pe­ra­tu­rze 200ºC.

Leave a Reply