Przepis na szyb­kie cia­sto mo­jej mamy

Proste i bły­ska­wicz­ne w wy­ko­na­niu a do te­go bar­dzo smacz­ne cia­sto z owo­ca­mi. Uwaga! Szybko zni­ka z talerzyków 😉

Składniki:

  • szklan­ka mą­ki pszen­nej (na­sy­pa­ne z czubkiem)
  • 3/4 szklan­ki ma­ki ziemniaczanej
  • 1 ły­żecz­ka prosz­ku do pieczenia
  • kost­ka margaryny
  • nie­peł­na szklan­ka cukru
  • 3 jaj­ka
  • cu­kier waniliowy
  • owo­ce do ciasta

Mąkę prze­sie­wa­my, by cia­sto by­ło pulch­ne i mie­sza­my z prosz­kiem do pie­cze­nia. Margarynę ucie­ra­my do­kład­nie z cu­krem, do­da­jąc po­wo­li jaj­ka, mą­kę z prosz­kiem i cu­kier wa­ni­lio­wy. Ciasto wy­le­wa­my na blasz­kę z wyż­szym brze­giem wy­ło­żo­ną pa­pie­rem do pie­cze­nia. Układamy owo­ce (świe­że, mro­żo­ne lub z kom­po­tu). Pieczemy w 180°C przez oko­ło pół godziny.

Gorące cia­sto po­sy­pu­je­my cu­krem pu­drem (że­by nie two­rzy­ły się grud­ki, trze­ba cu­kier prze­sie­wać przez sit­ko z ma­ły­mi oczkami)

 

Leave a Reply