Witrażowa kart­ka z anioł­kiem na Boże Narodzenie

Chociaż ma­ile z świą­tecz­ny­mi ży­cze­nia­mi po­ma­lut­ku wy­pie­ra­ją pocz­tów­ki, wiąż jest wie­le ta­kich osób, do któ­rych chęt­nie wy­sy­ła­my tra­dy­cyj­ne pa­pie­ro­we kart­ki. I to jest wła­śnie pro­po­zy­cja dla tych, któ­rzy przed Bożym Narodzeniem sma­ku­ją na po­czcie kle­ju na znaczkach 😉

Do wy­ko­na­nia bo­żo­na­ro­dze­nio­wej kart­ki wi­tra­żo­wej potrzebujesz:

  • kart­kę gru­be­go papieru,
  • gru­bą prze­źro­czy­stą folię,
  • farb­ki wi­tra­żo­we i konturówkę,
  • ko­lo­ro­wą ta­śmę klejącą,
  • no­życz­ki i ostry nożyk,
  • opcjo­nal­nie zwy­kłą bia­łą kart­ką pa­pie­ru i ka­wa­łek rafii.

This sli­de­show re­qu­ires JavaScript.

Kartkę gru­be­go pa­pie­ru skła­da­my na pół. W jed­nej czę­ści wy­ci­na­my ostrym no­ży­kiem okien­ko, po­zo­sta­wia­jąc mar­gi­ne­sy – ta­kie sa­me po bo­kach i na gó­rze, a nie­co więk­sze na do­le. Na wy­cię­tym pro­sto­ką­cie szki­cu­je­my so­bie wzór na­sze­go mini-witraża.

Wycinamy pro­sto­kąt z gru­bej prze­źro­czy­stej fo­lii – pro­sto­kąt mu­si być z każ­dej stro­ny o 0,5 cm więk­szy, niż pro­sto­kąt wy­cię­ty z kart­ki. Prostokąt z wzo­rem pod­kła­da­my cen­tral­nie pod pro­sto­kąt z fo­lii. By się nie prze­su­wał mo­że­my go przy­mo­co­wać spi­na­cza­mi do pa­pie­ru. Konturówką prze­ry­so­wu­je­my wzór na fo­lię i od­sta­wia­my od wy­schnię­cia. Gdy kon­tu­rów­ka wy­schnie od­cze­pia­my spi­na­cze przy­trzy­mu­ją­ce wzór i wy­peł­nia­my okien­ka wi­tra­ża farb­ka­mi, po czym znów od­kła­da­my je by cał­ko­wi­cie wy­schły. Jeśli bra­ku­je Ci wła­ści­we­go od­cie­nia far­by, mo­żesz go uzy­skać mie­sza­jąc na pa­le­cie od­po­wied­nie kolory.

Folię z wi­tra­żem kła­dzie­my na wy­cię­tym w kart­ce okien­ku i przy­kle­ja­my ko­lo­ro­wą ta­śmą . I to wła­ści­wie już ko­niec pra­cy 🙂 Jeśli ktoś chce, mo­że w śro­dek kart­ki wło­żyć zwy­kłą bia­łą kart­kę i przy po­mo­cy ra­fii do­wią­zać ją do całości.

Leave a Reply