Panny z włócz­ki – ma­łe la­le do zabawy

„Pomarańcze za­raz się zja­dło, a ze skó­rek po­ma­rań­czo­wych Lodzia zro­bi­ła ślicz­ne łó­decz­ki z ża­giel­ka­mi. Tosi koł­der­ka to by­ło mo­rze, któ­re cza­sa­mi bar­dzo moc­no fa­lo­wa­ło. Ja by­łem ka­pi­ta­nem, a gu­ma mysz­ka majt­kiem i Jacek nas wo­ził w da­le­kie, cie­płe kra­je, na bez­lud­ną wy­spę z Tosinego jaś­ka. […]Ale guma-myszka by­ła nic nie­war­ta na majt­ka, bo gru­ba i nie umia­ła wspi­nać się na masz­ty, i jak tyl­ko mo­rze tro­chę się za­ko­ły­sa­ło, to za­raz chlup! Do wo­dy. Więc Lodzia wzię­ła włócz­kę i po­ro­bi­ła strasz­nie śmiesz­ne pan­ny z włócz­ki, co mia­ły po­wią­za­ne rącz­ki i nóż­ki i na­stro­szo­ne spód­nicz­ki. I za­raz za­czę­ło ich być wszę­dzie peł­no. Pchały się do łó­de­czek, prze­chy­la­ły je, wdra­py­wa­ły się na masz­ty, pisz­cza­ły, spa­da­ły do wo­dy, to­pi­ły się i Jacek mu­siał je ra­to­wać. Wreszcie do­je­cha­ły do bez­lud­nej wy­spy i tam z Murzynkami urzą­dzi­ły bal.”

Maria Kownacka „Plastusiowy pamiętnik”

This sli­de­show re­qu­ires JavaScript.

Takie pan­ny z włócz­ki to wspa­nia­ła, pro­sta za­baw­ka dla dziec­ka. Najlepsze jest w niej to, że mo­że ją zro­bić sa­mo­dziel­nie, lub z nie­wiel­ką po­mo­cą dorosłego.

Co jest po­trzeb­ne by zro­bić pan­ny z włóczki?:

  • skraw­ki ko­lo­ro­wej włóczki,
  • no­życz­ki,
  • ewen­tu­al­nie ru­cho­me oczka do naklejania.

Wykonanie jest ba­jecz­nie pro­ste. Odmierzamy 20-25 cm włócz­ki i skła­da­my do uzy­ska­nia od­po­wied­niej gru­bo­ści (im wię­cej ra­zy zło­ży­my, tym grub­sza bę­dzie laleczka).

Krótkim ka­wał­kiem włócz­ki prze­wią­zu­je­my nit­ki na gó­rze, a na do­le po prze­ciw­nej stro­nie przecinamy.

Główkę ro­bi­my prze­wią­zu­jąc nit­ki włócz­ką oko­ło 5 cm po­ni­żej pierw­sze­go wiąznia.

Szykujemy ok. 20 cm zwi­tek na rącz­ki. Tu ma­my do wy­bo­ru: al­bo tyl­ko zwią­zać koń­ce (wte­dy la­lecz­ka bę­dzie mia­ła luź­ne rę­kaw­ki), lub też za­pleść włócz­kę w cien­ki war­ko­czyk. Jak kto woli.

Ręce wsu­wa­my w śro­dek tu­ło­wia i prze­wią­zu­je­my poniżej.

Naklejamy ru­cho­me oczka i pan­na z włócz­ki go­to­wa. Jak masz ocho­tę mo­żesz też zro­bić pan­nę w krót­kiej spód­nicz­ce lub ka­wa­le­ra do kompletu.

Panny i ka­wa­le­ro­wie z włócz­ki lu­bią kak­tu­sy i da­le­kie po­dró­że, ma­ją sza­lo­ne po­my­sły i cze­ka­ją na wspól­ną zabawę.

Leave a Reply