Witrażowa kart­ka z anioł­kiem na Boże Narodzenie

Chociaż ma­ile z świą­tecz­ny­mi ży­cze­nia­mi po­ma­lut­ku wy­pie­ra­ją pocz­tów­ki, wiąż jest wie­le ta­kich osób, do któ­rych chęt­nie wy­sy­ła­my tra­dy­cyj­ne pa­pie­ro­we kart­ki. I to jest wła­śnie pro­po­zy­cja dla tych, któ­rzy przed Bożym Narodzeniem sma­ku­ją na po­czcie kle­ju na znaczkach 😉

(wię­cej…)

Czytaj dalej Witrażowa kart­ka z anioł­kiem na Boże Narodzenie

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania