Jak zro­bić cho­in­kę 3D z pa­pie­ru — kart­ki na Boże Narodzenie

Choinka to nie­od­łącz­ny sym­bol świąt Bożego Narodzenia. Można ją ku­pić, zro­bić z ga­łą­zek, a na­wet z pa­pie­ru. W tym ar­ty­ku­le po­ka­że­my ci, jak zro­bić cho­in­kę 3D z pa­pie­ru, któ­ra bę­dzie mi­łą świą­tecz­ną ozdo­bą. Taka cho­in­ka wło­żo­na w ko­per­tę nada się do wy­sła­nia wraz ze świą­tecz­ny­mi życzeniami.

Aby wy­ko­nać cho­in­kę 3D z pa­pie­ru potrzeba:

  • Kartkę z blo­ku tech­nicz­ne­go w for­ma­cie A4
  • Kartkę o wy­mia­rach 17 x 24 cm
  • Kartkę o wy­mia­rach 14,5 x 21 cm
  • Kartkę o wy­mia­rach 12,5 x 18 cm
  • Kartkę o wy­mia­rach 10,5 x 18 cm
  • Kartkę o wy­mia­rach 8,5 x 12 cm
  • Klej do papieru
  • Nożyczki
  • Flamastry lub kred­ki (opcjo­nal­nie)

Krok 1: Kartkę z blo­ku tech­nicz­ne­go skła­da­my rów­no na pół. To bę­dzie pod­sta­wa na­szej choinki.

Krok 2: Pozostałe kart­ki skła­da­my w har­mo­nij­ki wzdłuż krót­sze­go bo­ku. Wszystkie har­mo­nij­ki po­win­ny mieć zbli­żo­ną gru­bość, że­by cho­in­ka wy­glą­da­ła proporcjonalnie.

Krok 3: Złożone har­mo­nij­ki skła­da­my rów­no na pół i skle­ja­my kle­jem do papieru.

Krok 4: Teraz mo­że­my po­ło­żyć je wzdłuż zgię­cia kart­ki z blo­ku tech­nicz­ne­go od naj­mniej­sze­go wa­chla­rzy­ka do naj­więk­sze­go, tak by po­wstał kształt cho­in­ki. To nam po­zwo­li osza­co­wać, gdzie jest wol­ne miej­sce na kart­ce z blo­ku tech­nicz­ne­go, któ­re mo­że­my do­dat­ko­wo ozdo­bić lub wy­pi­sać życzenia.

Krok 5: Gdy już zdo­bie­nie jest wy­ko­na­ne, mo­że­my za­brać się za przy­kle­ja­nie wa­chla­rzy­ków wzdłuż zgię­cia kart­ki. Najpierw wszyst­kie kle­imy z jed­nej stro­ny. Dopiero gdy każ­dy wa­chla­rzyk jest z jed­nej stro­ny przy­kle­jo­ny, kle­imy wszyst­kie po prze­ciw­le­głej stronie.

Krok 6: Nasza cho­in­ka 3D z pa­pie­ru jest go­to­wa! Możemy ją wy­słać ko­muś bli­skie­mu w ko­per­cie, ja­ko ory­gi­nal­ną kart­kę świąteczną.

Taką kart­kę mo­że wy­ko­nać na­wet i młod­sze i star­sze dziec­ko. Starsze mo­że sa­mo przy­go­to­wać kar­tecz­ki wg po­da­nych wy­mia­rów. Młodszemu le­piej przy­go­to­wać wszyst­kie kart­ki w po­trzeb­nych wy­mia­rach. Kolory kar­tek moż­na do­wol­nie mik­so­wać. Skoro ubie­ra­my cho­in­kę w róż­ne ko­lo­ry i ozdo­by, to rów­nież jej pa­pie­ro­wy mo­del 3D mo­że mieć róż­ne kolory.

Mamy na­dzie­ję, że nasz po­rad­nik „jak zro­bić cho­in­kę 3D z pa­pie­ru” był dla cie­bie przy­dat­ny i in­spi­ru­ją­cy. Jeśli chcesz zo­ba­czyć wię­cej po­my­słów na świą­tecz­ne ozdo­by z pa­pie­ru i nie tyl­ko, za­pra­sza­my do eks­plo­ro­wa­nia po­zo­sta­łych ar­ty­ku­łów na na­szym portalu.

Leave a Reply