Przepis na cydr kartonikowy

Cydr jest to sła­be, mu­su­ją­ce wi­no jabł­ko­we, po­pu­lar­ne zwłasz­cza we Francji i Wielkiej Brytanii. W Polsce cydr ro­bi się po­wo­li mod­ny, nie­ste­ty z po­wo­du ab­sur­dal­nych prze­pi­sów ak­cy­zo­wych (cydr ma moc pi­wa, a mi­mo to po­trze­bu­je ban­de­ro­li) jest dość dro­gi, a przy tym trud­no do­stęp­ny. Dlaczego więc nie spró­bo­wać pro­duk­cji cy­dru w do­mu? (wię­cej…)

Czytaj dalej Przepis na cydr kartonikowy

Dżemy jabł­ko­we przepis

Jak zro­bić kla­sycz­ny dżem, ta­ki gę­sty, sło­dziut­ki i aro­ma­tycz­ny? Czy są nam do te­go po­trzeb­ne za­ku­pio­ne w skle­pie pre­pa­ra­ty że­lu­ją­ce, róż­ne fix’y i mix’y? By przy­go­to­wać su­per smacz­ny dżem wy­star­czą tyl­ko owo­ce, cu­kier i cier­pli­we ogrze­wa­nie na ma­łym ogniu. Dżemy naj­le­piej uda­ją się z owo­ców bo­ga­tych w pek­ty­nę i dla­te­go kwa­śne jabł­ka są ide­al­ne do przy­go­to­wa­nia ide­al­ne­go dże­mu. Przygotowanie ta­kie­go ide­al­ne­go dże­mu trwa dłu­żej niż przy­go­to­wa­nie dże­mu na ba­zie pre­pa­ra­tów że­lu­ją­cych, ale smak te­go pierw­sze­go w peł­ni re­kom­pen­su­je czas zu­ży­ty na je­go przy­go­to­wa­nie. (wię­cej…)

Czytaj dalej Dżemy jabł­ko­we przepis

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania