Przepis na pla­cek droż­dżo­wy z kruszonką

Świeży pla­cek droż­dżo­wy z jabł­ka­mi i kru­szon­ką to jed­no z tych ciast, któ­re po­tra­fi sku­sić na­wet nie­jad­ka swo­im uj­mu­ją­cym za­pa­chem i sma­kiem. To cia­sto ide­al­ne za­rów­no na ma­jów­kę pod chmur­ką jak i nie­dziel­ny podwieczorek.

Składniki na cia­sto drożdżowe:

 • 500 g mąki, 
 • 130 g cukru, 
 • 1 szklan­ka cie­płe­go mleka, 
 • 1 jaj­ko,
 • 50 g drożdży, 
 • 130 g masła, 
 • 2 ły­żecz­ki cu­kru waniliowego, 
 • szczyp­ta soli, 
 • 5 ja­błek i cy­na­mon lub in­ne owo­ce sezonowe.

Składniki na kruszonkę:

 • 150 g mąki,
 • 120 g cukru,
 • 100 g masła.

Przygotuj skład­ni­ki na cia­sto. Masło roz­puść i od­staw do osty­gnię­cia. Do więk­szej mi­ski wsyp mą­kę i cu­kier. W osob­nym po­jem­ni­ku droż­dże roz­mie­szaj z dwo­ma ły­żecz­ka­mi cu­kru po­de­bra­ny­mi z mi­ski. Dodaj do mą­ki cie­płe mle­ko, jaj­ko oraz roz­pusz­czo­ne droż­dże i wy­rób cia­sto. Pod ko­niec wy­ra­bia­nia do­daj roz­pusz­czo­ne masło.

Ciasto daj na bla­chę wy­ło­żo­ną pa­pie­rem do pie­cze­nia i roz­cią­gnij je na niej rów­no­mier­nie. Odstaw w cie­płe miej­sce i za­bierz się za szy­ko­wa­nie jabłek.

Umyte jabł­ka obierz ze skór­ki i wy­krój gniaz­da na­sien­ne. Pokrój w nie­wiel­kie ka­wał­ki i roz­łóż na droż­dżo­wym cie­ście. Jabłka po­syp cynamonem.

Teraz z po­da­nych skład­ni­ków za­gnieć kru­szon­kę i sku­biąc, po­ukła­daj ją na plac­ku po­mię­dzy ka­wał­ka­mi jabłek.

Placek droż­dżo­wy z jabł­ka­mi i kru­szon­ką pie­cze­my oko­ło 30 mi­nut w go­rą­cym piekarniku.

Zamiast ja­błek mo­żesz użyć in­nych owo­ców – śli­wek, po­rze­czek lub wi­śni. Smacznego 🙂

Leave a Reply